Legislacja

ePD: kiedy dalsze akty wykonawcze?

21 listopada 2014

W najnowszej aktualizacji zbioru aktów prawnych ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) dostępny jest tekst ustawy, która wydłuża termin ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych do 30 czerwca 2015 r. W tym czasie trwa oczywiście weryfikacja uprawnień, według obowiązujących, nowych przepisów. Do tekstu ujednoliconego ustawy - Prawo o ruchu drogowym trafił przypis odredakcyjny dotyczący orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach. Jako nowe w zbiorze pomieszczono dwa rozporządzenia dotyczące obrazów zarejestrowanych przez fotoradary stacjonarne. Jako akt oczekujący (obowiązuje z dniem 1.1.2015 r.) do zbioru trafiło rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. I mamy także - tak oczekiwane - rozporządzenie w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Pozostaje pytania na jakim etapie są kolejne akty wykonawcze do noweli ustawy o kierujących pojazdami? W ePD zaktualizowano:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 21.11.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Projekt rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o zmienia ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wyrok TK

sygn. akt U 4/14

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenie

w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu

Rozporządzenie

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie

w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Rozporządzenie

w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenie

w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu

Rozporządzenie

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenia

w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych

Rozporządzenie

w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Ustawa

o opłacie skarbowej

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431