Legislacja

EPD: Założenia zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym: tzw. profesjonalna rejestracja

3 lutego 2016

Zbiór aktów prawnych pt. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE wg stanu na dzień 3 lutego 2016 r. wzbogacony został o projekty aktów prawnych oraz ujednolicenia aktów, które w całości lub fragmentami zaczęły obowiązywać. I tak opublikowano założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która to nowela dotyczyć będzie zmian w rejestracji pojazdów. Przyczyną podjęcia tej zmiany legislacyjnej jest brak w prawie polskim przepisów umożliwiających tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów, która uprościłaby działalność podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją, badaniami lud testowaniem pojazdów. Brak podstaw prawnych w tym zakresie często jest zarzutem ze strony polskich podmiotów zainteresowanych korzystaniem z takiego rozwiązania prawnego - dowiadujemy się z uzasadnienia określającego cel zmian. Czy rzeczywiście zmniejszona zostanie liczba obciążeń administracyjnych, podmiotom spełniającym określone warunki zapewnione zostaną możliwości czasowego użytkowania pojazdów w ruchu drogowym, z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu i wizyty w urzędzie? Tymczasem droga do uchwalenia ustawy jeszcze długa.

Obok wymienionej powyżej zmiany ePD, dodano cztery nowe projekty rozporządzeń, w tym kolejną wersję projektu rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów wzorów dokumentów. W życie weszło w całości lub fragmentach dziesięć aktów prawnych. Wszystkie zmiany w wykazie poniżej.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 3.2.2016 r.

Projekty aktów prawnych

Założenia do projektu

ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Projekt rozporządzenia

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Projekt rozporządzenie

zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Projekt rozporządzenia

w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Projekt rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Obwieszczenie

w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze UbezpieczycieliKomunikacyjnych

Ustawa

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa

o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenie

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Rozporządzenie

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Rozporządzenie

w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany