Legislacja

Eurotablice – unijny wzór tablic rejestracyjnych

2 maja 2006

7f8173da122b407e226b0411797775827460221c

W nowym wzorze tablic rejestracyjnych w lewej części tablicy na niebieskim tle znajduje się symbol Unii Europejskiej (12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu) oraz znak z literami “PL” barwy białej wyróżniający państwo rejestracji pojazdu.

Biuro Informacji i Promocji MTiB poinformowało, że 2 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które wprowadza unijny wzór tablic rejestracyjnych. Tablice rejestracyjne wydane przez organy rejestrujące do dnia 1 maja 2006 r. zachowują ważność. Rozporządzenie umożliwia jednak, na wniosek właściciela pojazdu, wymianę posiadanych tablic rejestracyjnych na tablice nowego wzoru, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Wprowadzenie nowego wzoru tablic rejestracyjnych nie wiąże się ze zmianą opłat za ich wydanie, pobieranych przez organ rejestrujący. Nowy wzór tablic rejestracyjnych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Rady WE Nr 2411/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie uznawania w ruchu wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających Państwo Członkowskie, w którym zarejestrowano pojazdy silnikowe i ich przyczepy. Nowe przepisy zachowują dotychczasowy wzór nalepki kontrolnej umieszczanej na przedniej szybie pojazdu z flagą Polski i znakami “PL”.

Ponadto w rozporządzenie wprowadza kolejne zmiany: kto utraci dowód rejestracyjny lub którym w dowodzie skończyło się miejsce na wpisy kolejnych badań technicznych, na czas do otrzymania dokumentu (nie dłużej niż miesiąc) dostanie pozwolenie czasowe; przy wyrejestrowywaniu auta jego dotychczasowy właściciel musi teraz złożyć m.in. dokument o demontażu pojazdu; właściciel, który ze względów np. ekonomicznych chce czasowo wyrejestrować auto, zamiast dowodu rejestracyjnego przedstawia decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

KOMUNIKAT Ministerstwa Transportu i Budownictwa Nr 45

Wyjaśnienia nt. trybu wprowadzania unijnych tablic rejestracyjnych

W związku z docierającymi do resortu sygnałami o niewiedzy organów samorządowych o wejściu w życie od dnia 2 maja 2006 r. nowego wzoru tablic rejestracyjnych (tzw. Eurotablic) przedstawiamy następujące wyjaśnienia w tej sprawie.

Prace nad projektem rozporządzenia wprowadzającego nowy wzór tablic rejestracyjnych, zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Rady WE Nr 2411/98, rozpoczęły się w marcu 2005 r. Ustanowiony został Zespół roboczy składający się z przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Tablic Rejestracyjnych, producentów tablic rejestracyjnych i jednostki certyfikującej tablice rejestracyjne. Uzgodniony został harmonogram prac w celu wdrożenia 1 maja 2006 r. nowego wzoru tablic rejestracyjnych (dostosowany do terminu upływu ważności certyfikatów posiadanych przez producentów tablic rejestracyjnych). Opracowano projekt rozporządzenia i pod koniec czerwca 2005 r. została rozpoczęta wieloetapowa procedura legislacyjna i konsultacyjna w celu jego wydania. W ramach tej procedury 8 lipca 2005 r., zgodnie z pismem Nr TD4-020-34/05, projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych, w tym do środowisk reprezentujących organy samorządowe i urzędy rejestrujące pojazdy, tj. do Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji. Podkreślamy, że od początku procedury legislacyjnej termin wprowadzenia Eurotablic był planowany na dzień 1 maja 2006 r. Nigdy w toku tej procedury Ministerstwo nie przekazało żadnej informacji o przesunięciu planowanego terminu. Należy podkreślić, że w czasie ww. konsultacji społecznych samorządy nie zgłosiły żadnego zastrzeżenia do tego terminu. Następnie projekt rozporządzenia był przekazany do uzgodnień międzyresortowych (lipiec 2005 roku) i do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). W trakcie posiedzenia Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST oraz posiedzenia plenarnego KWRiST (wrzesień 2006 r.) nie zgłoszono żadnego zastrzeżenia do terminu wprowadzenia Eurotablic. Ponadto w lipcu 2005 r. projekt rozporządzenia został na kilka miesięcy zamieszczony na stronie internetowej naszego ministerstwa. Od 30 czerwca 2005 r. na stronie internetowej resortu znajduje się również komunikat “Prace nad wprowadzeniem unijnych tablic rejestracyjnych”, w którym jednoznacznie określono, że zgodnie z harmonogramem planuje się, że Eurotablice zostaną wprowadzone od 1 maja 2006 r. Rolą urzędów w tej sytuacji było odpowiednie monitorowanie przebiegu prac nad rozporządzeniem i planowanie zamówień tablic rejestracyjnych u producenta, z zachowaniem gospodarności w realizacji tych zamówień. 5 października 2005 r. Komisja Prawnicza w Rządowym Centrum Legislacyjnym zdecydowała o usunięciu przewidzianego w projekcie rozporządzenia 30-dniowego okresu przejściowego na wydawanie starych wzorów tablic rejestracyjnych po dniu 1 maja 2006 r., czyli po wejściu w życie nowego wzoru Eurotablic. Ponadto wyjaśniamy, że dodatkowo o dacie wprowadzenia unijnych tablic rejestracyjnych organy rejestrujące były powiadamiane w kontaktach bezpośrednich z ministerstwem. Między innymi w dniach 29-30 września 2005 r. odbyła się konferencja w Jastrzębiej Górze zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, w trakcie której z-ca dyrektora Departamentu Dróg i Transportu Drogowego A. Bogdanowicz szczegółowo informował przedstawicieli organów rejestrujących o planowanych zmianach w tym zakresie i o fakcie, że rozporządzenie nie będzie przewidywało okresu przejściowego. 28 października 2005 r. rozporządzenie było notyfikowane do Komisji Europejskiej zgodnie z obowiązującym systemem notyfikacji norm i aktów prawnych. Komisja Europejska nie wniosła uwag do przepisów określających w projekcie rozporządzenia wymagania dla nowego wzoru tablic rejestracyjnych. Ostatecznie w wydanym rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów określono jego wejście w życie na dzień 2 maja 2006 r. Wobec przedstawionych wyjaśnień, zgłaszanie zastrzeżeń w stosunku do Ministerstwa Transportu i Budownictwa o nieinformowaniu organów samorządowych o wejściu w życie przepisów wprowadzających Eurotablice jest całkowicie bezpodstawne. Mając na uwadze opłaty, jakie są pobierane przez organy rejestrujące za wydanie tablic rejestracyjnych oraz koszty ich zamówienia, nie można zgodzić się ze stwierdzeniem o stratach, jakie mogą ponieść samorządy w związku z tym, że w niektórych urzędach pozostały komplety tablic dotychczasowych, które nie będą mogły być wykorzystane po dniu 1 maja 2006 r.

Tekst ujednolicony dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy, poz. 501g (Aktualizacja 44 w przygotowaniu).