Legislacja

Gminne przewozy pasażerskie czy komunikacja miejska

26 września 2014

Grupa posłów wniosła projekt ustawy, której jeszcze nie został nadany numer druku. Projekt dotyczy zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - utworzenia nowej formuły współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Ustawodawca m.inn. zaproponuje następujące definicje: gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie między gminami lub które utworzyły związek międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie oraz drugą z nich komunikacja miejska - gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo: a) miasta i gminy, b) miast, albo c) miast i gmin sąsiadujących - jeżeli zostało zawarte porozumienie między gminami lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Tekst skierowano do oceny zgodności z prawem UE.