Legislacja

Homologacyjne zmiany w rozporządzeniach dot. kart pojazdów

22 maja 2013

W dzienniku ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

*z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu oraz

*z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

Minister określił, iż wpisu parametrów technicznych pojazdu w karcie dokonuje się na podstawie:

1)świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, z zastrzeżeniem pkt 2–5;

2)wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448);

3)dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 2a ustawy;

4)zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

5)zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub innego dokumentu (dokumentów) potwierdzających, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów – w przypadku wystawiania karty dla pojazdu, w którym dokonano zmian, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy.”.

Akty wchodzą w życie z dniem 22 czerwca 2013. Przypomnijmy w tym samym terminie zaczynają obowiązywać akty z tzw. pakietu homologacyjnego.