Legislacja

I jeszcze raz resort w sprawie kandydatów kat. C i C+E

2 kwietnia 2013

b21d3ab416534721812419ef2d69d0844fc3fecb

(Fot.: PD@N - 456-67jm)

W ślad za publikacją tekstu interpelacji (nr 14421), którą udostępniła nam posłanka Joanna Fabisiak (fot.), interpelacji w sprawie podniesienia granicy wieku dla zdających egzamin na prawo jazdy kategorii C i C+E po wejściu w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, dzisiaj publikujemy odpowiedź, której udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w resorcie transportu. Stanowisko MBIGM niezmienne: obowiązujące prawo po 19 stycznia br. dotyczy w pełni także kandydatów zdających egzamin na prawo jazdy kat. C i C+E. Więcej, jak dodał w swojej informacji - nie planuje się wprowadzenia możliwości zdawania egzaminu państwowego na zasadach obowiązujących przed 19 stycznia 2013 r.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-14421/13, przekazujące interpelację pani poseł Joanny Fabisiak w sprawie podniesienia granicy wieku dla zdających egzamin na prawo jazdy kategorii C i C+E, przedstawiam następujące stanowisko.

Od 19 stycznia 2013 r. w sprawach dotyczących m.in. szkolenia i egzaminowania kierowców mają zastosowanie przepisy określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz stosownych rozporządzeniach wykonawczych. Oznacza to, że osoby przystępujące do egzaminu państwowego na prawo jazdy którejkolwiek z kategorii po 19 stycznia 2013 r. zdają go według nowych zasad, na podstawie obowiązujących przepisów.

Termin wejścia w życie nowych przepisów określonych w ww. ustawie wynika bezpośrednio z wdrożenia przepisów dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zmienionej dyrektywą Komisji 2011/94/UE z dnia 28 listopada 2011 r., która została transponowana do polskiego porządku prawnego poprzez przedmiotową ustawę.

Jedną ze zmian wprowadzonych ww. ustawą wynikającą bezpośrednio z postanowień dyrektywy 2006/126/WE jest zmiana wieku minimalnego wymaganego do uzyskania niektórych kategorii prawa jazdy, w tym kategorii C i C+E. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy aktualnie wiek minimalny uprawniający do ubiegania się o prawo jazdy kategorii C i C+E wynosi 21 lat. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o kierujących pojazdami dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

W związku z powyższym osoby, które zdały przed dniem 19 stycznia 2013 r. egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii C albo C+E, ale nie otrzymały jeszcze dokumentu prawa jazdy i nie spełniają obecnie wymogu wieku minimalnego dla przedmiotowych kategorii prawa jazdy, mogą otrzymać prawo jazdy kategorii C albo C+E po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej. Należy wskazać, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym ukończenie kwalifikacji wstępnej jest niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu rzeczy (prawo jazdy kategorii C, C+E). Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie dla wszystkich osób zamierzających wykonywać zawód kierowcy nie zmieniły się warunki uzyskiwania prawa jazdy i dostępu do zawodu.

W związku z powyższym nie planuje się wprowadzenia możliwości zdawania egzaminu państwowego na zasadach obowiązujących przed 19 stycznia 2013 r.

Z poważaniem