Legislacja

I kolejna zmiana w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

26 lipca 2013

W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanieposelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1532) - uzasadniał poseł Arkadiusz Mularczyk. Projekt dotyczy wyeliminowania regulacji ograniczających możliwość zaskarżania - głównie przez prokuratora i podejrzanego (stron w postępowaniu przygotowawczym) - rozstrzygnięć sądowych.

Projekt (fragment): “(...) Art. 137: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Postanowienie w przedmiocie zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

1) prokurator - w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu;

2) w sprawie o wykroczenie - sąd właściwy do rozpoznania sprawy.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Na postanowienie w przedmiocie zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.”.