Legislacja

Immunitet z wyłączeniem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

25 sierpnia 2015

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych została podpisana 25 sierpnia 2015 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Celem ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka jest umożliwienie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji przez podmioty objęte immunitetem wyłączającym odpowiedzialność lub uzależniającym pociągnięcie do odpowiedzialności od zgody właściwego organu.

W przypadku drobnych wykroczeń drogowych, konieczność każdorazowego występowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu jest, w opinii projektodawcy, niefunkcjonalna i nieuzasadniona. Mając powyższe na uwadze, nowelizacja umożliwia wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, w przypadku popełnienia wykroczenia określonego w rozdziale XI “Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji” ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks wykroczeń przez: posła, senatora, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa IPN, Rzecznika Praw Dziecka, prokuratora, sędziego sądu powszechnego oraz, na podstawie odesłania z art. 29 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Przyjęcie mandatu karnego albo uiszczenie grzywny przez wyżej wymienione podmioty, w przypadku ukarania mandatem zaocznym, stanowić będzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie (nowe brzmienie art. 10b ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych, art. 14 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, art. 7 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, art. 81Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz art. 54 ust. 1 ustawy o prokuraturze).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.