Legislacja

Informacja o czasie pracy dla każdego kierowcy

3 października 2007

Obowiązek tworzenia informacji o czasie pracy dla każdego kierowcy wynika z art. 24 pkt 1 ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. nr 9, poz. 879 ze zm.). Firmy transportowe nie wiedzą, jak mają one wyglądać i dają zwykle pracownikom ksero tekstu ustawy. Podczas kontroli inspektorzy pracy wnioskują do pracodawców o sporządzenie informacji we właściwy sposób i przekazanie jej kierowcom. Informacja nie musi mieć charakteru indywidualnego. Nie trzeba jej wręczyć imiennie każdemu kierowcy i włączać do jego akt osobowych. Ustawa zobowiązuje do jej przekazania w sposób przyjęty w danym zakładzie. Można to zrobić, zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń, przez intranet czy puszczając obiegiem pismo. Warto jednak mieć potwierdzenie, że pracownik otrzymał taką informację. Powinna ona jednak określać przepisy dotyczące danego kierowcy. Należy pamiętać, że czas prowadzenia pojazdu to także czas pracy kierowcy. Dlatego w informacji powinny się ewentualnie znaleźć normy prowadzenia pojazdu wynikające z rozporządzenia, umowy AETR lub rozdziału 4a ustawy. Zakres informacji zależy od rodzaju przewozu, jaki wykonuje kierowca. I tak, gdy w grę wchodzi przewóz: na obszarze Unii samochodem o masie powyżej 3,5 tony - informacja obejmuje ustawę i rozporządzenie; poza Unię autem o masie powyżej 3,5 tony - ustawę i umowę AETR; przewozy po terenie Unii i poza nią samochodami o masie powyżej 3,5 tony - ustawę, rozporządzenie oraz umowę AETR,; komunikacją miejską (przewozy regularne na trasach do 50 km) - ustawę, z uwzględnieniem jej rozdziału 4a; pojazdem o masie poniżej 3,5 tony lub samochodem przystosowanym do przewozu do dziewięciu osób łącznie z kierowcą -ustawę. Jeśli pracodawca zajmuje się tylko jednym rodzajem przewozów, a jego kierowcy są zatrudnieni według takiego samego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego, wystarczy jedna ogólna informacja o charakterze uniwersalnym. Gdy jednak w firmie są przewozy różnego rodzaju i kierowcy są zatrudnieni według kilku systemów czasu pracy, trzeba opracować kilka wzorów informacji dla poszczególnych grup kierowców.

Wzór wg “Rzeczpospolitej”:

INFORMACJA DLA KIEROWCY WYKONUJĄCEGO PRZEWOZY REGULARNE NA TRASACH DO 50 KM

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92, poz. 879, ze zm.) informuję, że:

CZAS PROWADZENIA POJAZDU

1. Czas prowadzenia pojazdu:
- dzienny - nie powinien przekraczać 10 godzin,
- tygodniowy - nie może przekraczać 60 godzin,
- dwutygodniowy - nie może przekraczać 90 godzin.

2. Przerwy w jeździe:
- 30 minut, gdy łączny czas prowadzenia pojazdu w danym dniu wynosi od 6 do 8 godzin,
- 45 minut, gdy łączny czas prowadzenia pojazdu w danym dniu przekracza 8 godzin,
- przerwa powinna nastąpić przed upływem 6 godzin łącznego czasu prowadzenia,
- przerwy mogą być dzielone na krótsze odcinki zgodnie z rozkładem jazdy, ale jedna z nich musi trwać 15 min.

3. Odpoczynek dzienny i tygodniowy:
- w każdym 24-godzinnym okresie kierowca powinien skorzystać z odpoczynku wynoszącego nieprzerwanie 11 godzin,
- w każdym tygodniu kierowca powinien wykorzystać odpoczynek tygodniowy wynoszący nieprzerwanie 45 godzin,
- odpoczynek tygodniowy powinien przypadać najpóźniej po............

CZAS PRACY

1. Do czasu pracy kierowców zalicza się:
- prowadzenie pojazdu,
- załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
- nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
- czynności spedycyjne,
- obsługę codzienną pojazdów i przyczep,
- inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
- niezbędne formalności administracyjne,
- utrzymanie pojazdu w czystości,
- 15-minutową przerwę, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi minimum 6 godzin,
- czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

2. Praca odbywa się w przerywanym systemie czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

3. Tydzień i doba pracownicza:
- tydzień to okres między godziną 00.00 w poniedziałek, a 24.00 w niedzielę,
- doba to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

4. Czasem dyżuru kierowcy jest:
- czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
- za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.

5. Tygodniowy czas pracy kierowcy:
- łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

6. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
- sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii,
- szczególnych potrzeb pracodawcy. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym.

7. Praca w nocy:
- gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez co najmniej 4 godziny, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.