Legislacja

Informacje o naruszeniach przepisów. Muszą być jednolite

7 kwietnia 2016

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków i trybu przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców. Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 105 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – czytamy w uzasadnieniu. Celem jest tutaj ujednolicenie w skali kraju systemu przekazywania informacji. Informacje przekazywane staroście obejmują informacje o: kierowcy, który w okresie próbnym popełnił drugie wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; kierowcy, który w okresie próbnym popełnił trzecie wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; kierowcy, który przekroczył liczbę 24 punktów, liczonych w okresie rocznym, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego; kierowcy, który ponownie przekroczył liczbę 24 punktów, liczonych w okresie rocznym, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów, o którym mowa w pkt. 3; kierowcy, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; kierowcy, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów; kierowcy, który kierował pojazdem w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; kierowcy, wobec którego uchylono sposób wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 182a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. I warunki przekazywania tych informacji przez administratora centralnej ewidencji kierowców: nie później niż w ciągu 24 godzin po przekazaniu do centralnej ewidencji kierowców określonych danych; staroście właściwemu do wydania decyzji administracyjnej, a ten będzie obowiązany do jej pobrania nie później niż w ciągu 24 godzin od jej udostępnienia; poprzez ich automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję kierowców do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta wykonuje czynności związane z wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami; w postaci pojedynczego powiadomienia lub zbiorczego zestawienia generowanego cyklicznie przez system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję kierowców, nie rzadziej niż raz dziennie. Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.