Legislacja

Informacje o ośrodkach szkolenia, te które trafią do CEPiK

31 marca 2016

c0fa75ad342bd21ae782790e0f00f83b8be4412d

Fragment rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie katalogi danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

(536-18)

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia dotyczące centralnych ewidencji: pojazdów i kierowców:

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów (2016.433). Określa wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów;

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (2016.431). określa warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które te dane przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych do centralnej ewidencji pojazdów;

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogi danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (2016.430). Określa szczegółowy katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców (2016.429). Określa wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do centralnej ewidencji kierowców;

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogi danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (2016.427). Określa szczegółowy katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców;

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (2016.426). Określa warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które te dane przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych do centralnej ewidencji kierowców.

Publikacja planowana na dzień 31 marca 2016 r.

Minister Cyfryzacji opublikował właśnie projekt rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców. Projekt skierowano do konsultacji społecznych oraz opiniowania. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia: zgodnie z nowym brzmieniem art. 138b ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami minister właściwy do spraw informatyzacji, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu, jest obowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu, trybu i terminów przekazania do centralnej ewidencji kierowców danych zgromadzonych do dnia 31 grudnia 2016 r. przez: 1) starostów z: a) ewidencji instruktorów, b) ewidencji wykładowców, c) ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, d) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; 2) marszałków województw z: a) ewidencji egzaminatorów, b) ewidencji uprawnionych lekarzy, c) ewidencji uprawnionych psychologów, d) ewidencji jednostek prowadzących pracownię psychologiczną, e) rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; 3) wojewodów z: a) ewidencji instruktorów techniki jazdy, b) ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, c) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2183) przesunęła termin migracji danych z ww. ewidencji i rejestrów, do centralnej ewidencji kierowców, z 3 stycznia 2016 r. na 31 grudnia 2016 r. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281) organem właściwym do wydania projektowanego rozporządzenia jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Projektowana regulacja zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 1369). Projekt rozporządzenia utrzymuje wszystkie rozwiązania merytoryczne przewidziane w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, ustala jedynie nowe terminy migracji danych z ww. ewidencji i rejestrów, do centralnej ewidencji kierowców. Projekt przewiduje, iż przekazanie danych, określonych w art. 138b ust. 1 i 1a ustawy o kierujących pojazdami, do centralnej ewidencji kierowców nastąpi w trybie transmisji danych lub na informatycznych nośnikach danych. Przekazanie danych zostanie dokonane w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 grudnia 2016 r. tak, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. w centralnej ewidencji kierowców były zgromadzone wszystkie dane, których obowiązek gromadzenia przewiduje ustawa – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku natomiast, gdy we wskazanym okresie nastąpi zmiana danych, właściwy organ będzie zobowiązany do przekazania aktualizacji danych tak, aby w dniu 1 stycznia 2017 r. w centralnej ewidencji kierowców w omawianym zakresie widniały dane aktualne według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Nadto, w celu zapewnienia wysokiej jakości i poprawności przekazywanych danych, w projekcie przewidziano procedurę wyjaśniania niezgodności, jakie mogą powstać pomiędzy danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców, a przekazywanymi danymi. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Proponowany termin wejścia w życie projektu rozporządzenia wynika z konieczności pilnego zapewnienia, by w centralnej ewidencji kierowców były zgromadzone wszystkie dane, których obowiązek gromadzenia przewiduje ustawa – Prawo o ruchu drogowym.