Legislacja

Instruktor bez badań lekarskich

21 września 2011

Instruktorem nauki jazdy może być osoba, która m.in. przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. To starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeżeli ten nie przedstawił orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego. Już 11 lutego 2012 r. ustawa o kierujących pojazdami wprowadza w tym zakresie - jak skomentowano w ramach portalu “Warto wiedzieć” - niewielką wydawałoby się zmianę, ale która będzie miała wpływ na sposób prowadzenia postępowania administracyjnego. I tak art. 33 ust. 1 pkt 4 i 5 wymagają by instruktor posiadał ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz posiadał ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora. Dalej zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami starosta skreśla wykładowcę z ewidencji wykładowców w przypadku niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań koniecznych do wykonywania zawodu instruktora. Po pierwsze zmienił się zakres orzeczenia lekarskiego i psychologicznego – zgodnie z nową ustawą z orzeczenia będzie musiał wynikać brak przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora, co nie jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do kierowania pojazdami w ogóle. Ponadto przesłanką wykreślenia z ewidencji może być wyłącznie brak posiadania przez instruktora orzeczenia lekarskiego/psychologicznego a nie jak ma to miejsce na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nieprzedłożenie orzeczenia starości w terminie. O ile nieprzedłożenie orzeczenia obecnie stanowi samodzielna podstawę do podjęcia decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji o tyle na gruncie ustawy o kierujących pojazdami, starosta w toku postępowania będzie musiał wyjaśnić, czy osoba wpisana do ewidencji faktycznie nie posiada orzeczenia o braku przeciwwskazań. Jeżeli okaże się, że np. instruktor posiada orzeczenie ale np. zapomniał go przedłożyć postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji będzie podlegało umorzeniu jako bezprzedmiotowe.