Legislacja

Instruktorzy skreślani z ewidencji

30 lipca 2007

Przepis, który pozwala skreślić z ewidencji instruktorów osoby ukarane przez sąd za wykroczenie w ruchu drogowym, jest niezgodny z konstytucją – czytamy w “Gazecie Prawnej”. Instruktorzy, którzy szkolą kierowców, są skreślani z ewidencji instruktorów wówczas, gdy zostali ukarani wyrokiem sądu za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Tak stanowi art. 105 ust. 2 pkt 6 ustawy prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca, zdaniem RPO, słusznie zdecydował się na wyeliminowanie z kręgu osób szkolących kierowców tych instruktorów, którzy sami naruszyli zasady bezpieczeństwa w ruchy drogowym, co zostało stwierdzone wyrokiem sądowym. Jego zdaniem regulacja ta nie uwzględnia jednak zasad rządzących postępowaniem w sprawach o wykroczenia. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego lub nie zapłacić w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym. Wówczas funkcjonariusz, który nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Jeżeli więc instruktor zostanie ukarany mandatem w postępowaniu mandatowym, to będzie mógł zostać wpisany do ewidencji instruktorów bądź nie zostanie z niej wykreślony i będzie mógł nadal wykonywać swój zawód. Natomiast, gdy za takie samo wykroczenie zostanie ukarany przez sąd, to wówczas nie zostanie wpisany do ewidencji albo zostanie z niej wykreślony, co jest równoznaczne z niemożnością dalszego wykonywania zawodu. Zdaniem rzecznika tego rodzaju zróżnicowanie nie może być wprowadzane do przepisu według dowolnie ustalonego kryterium, lecz powinno pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią ustawy. Warunku tego nie spełnia zróżnicowanie wprowadzone w art. 105 ust. 2 pkt 6 prawa o ruchu drogowym.