Legislacja

Interpelacja w sprawie ustawy o kierujących pojazdami i punktach karnych

7 maja 2012

Posłanka Wanda Nowicka zgłosiła ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 4499) w sprawie ustawy o kierujących pojazdami. Zapytania dotyczą maksymalnej ilości punktów karnych jakie otrzymać może pirat drogowy podczas jednej kontroli. Przypomnijmy w art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia. Naruszeniu temu, odpowiada określona liczba punktów w skali od 0 do 10 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 10, osoba ta otrzymuje 10 punktów.

 

Interpelacja (nr 4499)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie ustawy o kierujących pojazdami

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana w związku ze zmianami, jakie wprowadza ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151).

Nowy taryfikator punktów karnych dla kierowców, który ma obowiązywać od przyszłego miesiąca, zwiększa kary dla łamiących przepisy ruchu drogowego. Jednak w ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. została określona maksymalna liczba punktów karnych, które osoba naruszająca przepisy ruchu drogowego może otrzymać podczas jednej kontroli drogowej. Od 19 stycznia 2013 r. limit będzie wynosił 10 punktów. Oznacza to, że kierowca nie będzie karany za wszystkie wykroczenia, których się dopuścił, lecz tylko za te, które zmieszczą się w sumie 10 punktów karnych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób powyższy przepis zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?

2. Czy nowy system nie spowoduje, że kierowcom będzie się bardziej “opłacało” popełnić większą liczbę wykroczeń, bo i tak nie zostaną za wszystkie ukarani?

Z poważaniem

Poseł Wanda Nowicka

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r.