Legislacja

Jakie są przyczyny opóźnień w wydawaniu przepisów wykonawczych?

19 marca 2012

Poseł Bogdan Rzońca złożył interpelację nr 3097 w sprawie zwłoki w wydawaniu aktów wykonawczych. Adresatami są minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz minister środowiska. Poseł zwraca uwagę na opóźnienia w przygotowaniu aktów wykonawczych i w tej sprawie stawia pytania:

 

Interpelacja (nr 3089)

w sprawie zwłoki w wydawaniu aktów wykonawczych

Szanowna Pani Minister!/Szanowny Panie Ministrze! Jestem głęboko zaniepokojony sposobem wywiązywania się ministerstwa z obowiązku wydawania aktów wykonawczych do ustaw. Moje obserwacje prowadzą do wniosku, iż w tym zakresie występują częste opóźnienia. Akty wykonawcze - w stosunku do terminu wejścia w życie ustawowych przepisów upoważniających (obligujących) do ich wydania - wydawane są z opóźnieniem sięgającym nawet kilku miesięcy. Zdarzają się ponadto przypadki nierealizowania obowiązku wydania aktu wykonawczego do ustawy.

Zwłoka w wydaniu aktu wykonawczego jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Powoduje powstawanie luk w systemie prawnym i tym samym uniemożliwia realizację przepisów ustawowych. Poprzez naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa narusza konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego. Na powyższe wielokrotnie zwracał uwagę Trybunał Konstytucyjny w wydawanych przez siebie orzeczeniach.

Rozporządzenie powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest ono wydawane (§ 127 “Zasad techniki prawodawczej”). Tylko taki sposób tworzenia prawa daje gwarancję jego stosowania i odpowiada zasadom demokratycznego państwa prawnego.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister/Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ten problem jest przez Panią Minister/Pana Ministra dostrzegany?

2. Jakie są przyczyny opóźnień w wydawaniu przepisów wykonawczych?

3. Czy, a jeśli tak, to jakie działania są podejmowane w celu zmiany tego stanu?

4. Jaka jest liczba niezrealizowanych upoważnień do wydania rozporządzeń i co jest przyczyną zwłoki?

Z należnymi wyrazami Poseł Bogdan Rzońca

Jasło, dnia 12 marca 2012 r.