Legislacja

Jakie zdjęcie do prawa jazdy?

27 lutego 2016

Weszły w życie nowe wytyczne dotyczące zdjęć zamieszczanych w dokumentach stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa precyzuje jakie fotografie winny być dołączane do wniosków.

25 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2016.poz. 231). Do wniosku o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami należy zamieścić fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wierzchołek głowy do górnej części barków. Twarz powinna zajmować 70-80% fotografii. Na zdjęciu powinny wyraźnie zostać utrwalone oczy, zwłaszcza źrenice. Fotografowana osoba musi zostać przedstawiona w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografowany powinien patrzeń na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku należy załączyć również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w takim nakryciu, o ile twarz jest w pełni widoczna – w przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszczalne jest załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

b8c205a2e75a3c7ad9b1bdb37d1a9fa3e5bb2135

(534-72)