Legislacja

Jarmuziewicz o egzaminach na prawo jazdy

8 kwietnia 2012

Posłanka Małgorzata Niemczyk w swojej interpelacji (nr 2240) w sprawie programu Gambit 2005 i egzaminów na prawo jazdy, zaadresowanej do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zapytała:

1. W jaki sposób Pański resort planuje w najbliższym czasie poprawić bezpieczeństwo na drogach, aby zredukować ww. wskaźnik o 50%?

2. Czy zamierza Pan w ramach realizacji założeń projektu zmienić zasady zdawania przez kierowców egzaminu na prawo jazdy?

3. Czy planuje Pan wprowadzenie surowszych konsekwencji dla kierowców posiadających prawo jazdy poniżej 2 lat?

4. Jakie kroki Pańskie ministerstwo zamierza podjąć w celu zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach?

5. Czy planowane są egzaminy z jazdy samochodem po przekroczeniu wieku 50, 60, 70 lat?

6. Dlaczego w Polsce prawo jazdy jest wydawane bezterminowo?

Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w MTBiGM:

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk (nr sprawy: SPS-023-2240/12) w sprawie programu Gambit 2005 i egzaminów na prawo jazdy, przedstawiam poniżej informację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W jaki sposób Pański resort planuje w najbliższym czasie poprawić bezpieczeństwo na drogach, aby zredukować wskaźnik osób poszkodowanych w wypadkach drogowych o 50%? Jakie kroki Pańskie ministerstwo zamierza podjąć w celu zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach? Troska o bezpieczeństwo jest priorytetem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a wśród nich piesi i rowerzyści ze wszystkich grup wiekowych, motocykliści, a także kierowcy - to najważniejsze grupy uczestników ruchu drogowego, co wynika, po pierwsze - z analizy statystyk i przyczyn wypadków drogowych, a po drugie - ze wskazówek Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rządowy program Gambit był przyjęty w 2005 r., istnieje zatem konieczność stworzenia nowego, zintegrowanego i nowoczesnego programu BRD. Obecnie są przygotowywane założenia do Narodowego Programu BRD. Powstaną m.in. cztery grupy robocze, w których poszczególni członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) i zaproszeni partnerzy ze środowisk naukowych i pozarządowych będą proponować niezbędne zmiany według strategii 4 E, czyli engineering - wymogi techniczne, enforcement - nadzór i kontrola, emergency - pomoc przedmedyczna i medyczna oraz education - edukacja. Wśród potencjalnych problemów można wymienić m.in. standaryzację i poprawę oznakowania na drogach, usprawnienie i racjonalizację kar za wykroczenia drogowe, wychowanie komunikacyjne wśród dzieci i młodzieży czy system pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a w jego strukturach Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współpracuje z przedstawicielami różnych sektorów: rządowego, samorządowego, pozarządowego i biznesowego, które działają na rzecz poprawy BRD, wspierając je w różnych formach (merytorycznie, ekspercko, finansowo) i wymieniając doświadczenia. Działania na rzecz BRD w Polsce, pod auspicjami KRBRD, są co roku przedstawiane w sprawozdaniach pt. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie, które zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, po przyjęciu przez Radę Ministrów, są przekazywane do Sejmu, Senatu i prezydenta RP, a także publikowane na oficjalnej stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego www.krbrd.gov.pl. Obecnie trwa przygotowanie sprawozdania za rok 2011.

Czy zamierza Pan w ramach założeń projektu zmienić zasady zdawania przez kierowców egzaminu na prawo jazdy?

Resort transportu przygotował ustawę o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151), którą w dniu 5 stycznia 2011 r. uchwalił Sejm RP. Przedmiotowa ustawa przewiduje nowe zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem oraz nowe zasady w zakresie nadzoru nad osobami kierującymi pojazdami. Przepisy w powyższym zakresie wejdą w życie 19 stycznia 2013 r. Jednocześnie należy wskazać, że ustawa o kierujących pojazdami powstała jako odpowiedź na negatywne zjawiska związane z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz jako jeden z elementów działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych określonych w “Programie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Gambit 2000 i Gambit 2005”.

Czy planuje Pan wprowadzenie surowszych konsekwencji dla kierowców posiadających prawo jazdy poniżej 2 lat?

Rozdz. 14 ustawy o kierujących pojazdami wprowadza nowe zasady dotyczące okresu próbnego dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B. Zgodnie z art. 91 ust. 2 przedmiotowej ustawy ww. kierowca jest obowiązany:

1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

- kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;

3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

Należy również zauważyć, że na podstawie art. 91 ust. 3 w okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:

1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

2) kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;

4) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ww. ustawy okres próbny może być przedłużony decyzją administracyjną starosty:

1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów;

2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3.

Przedłużenie okresu próbnego zgodnie z art. 92 ust. 2 następuje, gdy administrator centralnej ewidencji kierowców przekaże niezwłocznie staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów. Następnie zgodnie z ust. 3 starosta przesyła niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego:

1) kierowcy;

2) administratorowi centralnej ewidencji kierowców.

Zgodnie z art. 93 przedmiotowej ustawy kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym była mowa powyżej, prowadzi wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w formie zajęć o charakterze teoretycznym trwających 2 godziny i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

2) problematyki wypadków drogowych;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Następnie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Czy planowane są egzaminy z jazdy samochodem po przekroczeniu wieku 50, 60, 70 lat?

Należy wskazać, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie wprowadzają dodatkowego wymagania polegającego na obowiązku zdania kolejnego egzaminu na prawo jazdy przez osoby po 50., 60. i 70. roku życia. Także w tym przypadku obowiązują i będą obowiązywały przepisy ogólne dotyczące wszystkich kierowców. Określają one, że kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlegają wyłącznie kierowcy naruszający przepisy ruchu drogowego, kierowcy skierowani przez starostę w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do ich kwalifikacji oraz osoby ubiegające się o zwrot prawa jazdy, które cofnięto lub zatrzymano na ponad rok.

Dlaczego w Polsce prawo jazdy jest wydawane bezterminowo?

Należy wskazać, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami od 19 stycznia 2013 r. wszystkie prawa jazdy będą wydawane z administracyjnym okresem ważności. Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie wydawane na okres 15 lat, z tym że okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, a prawo jazdy pozostałych kategorii będzie wydawane na okres 5 lat.

Z poważaniem