Legislacja

Jarmuziewicz w sprawie nowej kategorii prawa jazdy

26 lutego 2013

31bc113629e106f60ff19c3f894fe732521612ee

(Fot.: PD@N 457-29wzór)

Posłowie Tomasz Makowski i Adam Rybakowicz zgłosili zaadresowaną do prezesa Rady Ministrów interpelację nr 11775 w sprawie zmian w przepisach wprowadzających prawo jazdy kategorii AM. Pytali o koszt uzyskania prawa jazdy kat. AM, o zasadność wprowadzenia tej kategorii uprawnień, o ważność wydanego dokumentu, o warunki jakie musi spełniać kandydat. Już nasi Czytelnicy komentowali: decyzja świetna; szkoda tylko, że wprowadzona tak późno; od kiedy posiadanie prawa jazdy jest świadectwem znajomości przepisów i techniki kierowania; uzyskanie prawa jazdy ma kosztować tyle, aby bez kombinacji można było rzetelnie wyszkolić młodego człowieka, a instruktor godnie zarabiał itd. W imieniu resortu odpowiedział Tadeusz Jarmuziewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Poniżej jej pełen tekst, dodamy, iż odpowiedź ta wpłynęła do Sejmu 24 grudnia, opublikowana po miesiącu, a dostępna na stronach parlamentu dopiero w ostatnich dniach. Dzisiaj byłaby szersza. Uzupełnijmy – obowiązująca wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy to 100 zł.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-11775/12, przekazujące interpelację posłów Adama Rybakowicza i Tomasza Makowskiego w sprawie zmian w przepisach wprowadzających prawo jazdy kategorii AM, przedstawiam poniżej następujące informacje.

Nowa kategoria prawa jazdy AM, która na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) będzie uprawniać od 19 stycznia 2013 r. do kierowania pojazdami, takimi jak: motorower i czterokołowiec lekki, została wprowadzona w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych określonych w dyrektywie 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Przedmiotowa dyrektywa określa również administracyjny okres ważności dla wszystkich kategorii prawa jazdy, dla kategorii AM wynosi on 15 lat, co również wynika z art. 13 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o kierujących pojazdami. Odnosząc się do warunków uzyskania prawa jazdy kategorii AM, zostały one określone w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, który odnosi się do wszystkich kategorii prawa jazdy:

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która w szczególności:

1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;

2) uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;

4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;

5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

W kwestii wieku minimalnego dla kategorii AM, to zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wynosi on 14 lat, natomiast koszt wydania prawa jazdy kategorii AM będzie znany po zakończeniu procedowania nad rozporządzeniem w sprawie opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, opłata ta nie powinna jednak przekroczyć 100 zł.

Z poważaniem