Legislacja

Jarmuziewicz w sprawie wymogów stawianych egzaminatorom

11 lutego 2013

W sprawie wymogów stawianych egzaminatorom prawa jazdy pracujących w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego interpelację nr 11344 złożył poseł Stanisław Szwed. Adresatem był minister transportu, odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz (fot.), sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Powiedział: nie widzę uzasadnienia dla zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo pragnę wskazać, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące nowych wymagań dla egzaminatorów wejdą w życie w dniu 19 stycznia 2013 r.

deea6a0edf5c82ad3c974f739f0d84d80f91c224(Fot.: PD@N 455-19jm)

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-11344/12, przekazujące interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie wymogów stawianych egzaminatorom prawa jazdy pracującym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, przedstawiam następujące wyjaśnienie.

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami mają m.in. na celu ograniczenie zjawisk patologicznych występujących w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Jednym z rozwiązań, które powinno przyczynić się do ograniczenia nieprawidłowości występujących w procesie egzaminowania kandydatów na kierowców, są nowe wymagania stawiane osobom wykonującym zawód egzaminatora. Należą do nich przede wszystkim:

1) wynikający z art. 57 przedmiotowej ustawy zakaz egzaminowania osób:

a)z którymi egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

b)które były szkolone przez instruktora lub wykładowcę, z którymi egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa powyżej;

c)które były szkolone w ośrodku szkolenia kierowców, szkole, jednostce wojskowej lub jednostce organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzącej szkolenie kandydatów na kierowców – w przypadku gdy egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa powyżej, odpowiednio z właścicielami lub osobami zarządzającymi tymi podmiotami;

2) wynikające z przepisów art. 63 ust. 3, 4 i 5:

a)zakaz podejmowania przez egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego;

b)zakaz prowadzenia przez egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami;

c)zastosowanie do egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego przepisów art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Zastosowanie do egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oznacza, że egzaminatorzy nie mogą:

1)być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;

2)być zatrudnieni lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

3)być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

4)być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

5)posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;

6)prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Zgodnie z przedmiotowymi przepisami naruszenie ww. zakazów stanowi przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wszyscy egzaminatorzy na podstawie przedmiotowych przepisów zostali zobowiązani do składania co roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym oraz do złożenia przełożonemu oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka - przed powołaniem na stanowisko, a także o zamiarze podjęcia takiej działalności lub zmianie jej charakteru - w trakcie pełnienia funkcji.

Dodatkowo należy wskazać, że złożenia nieprawdziwego oświadczenia będą podlegały karze pozbawienia wolności do lat 5 lub w wypadku mniejszej wagi naruszenia tego przepisu - grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Egzaminator w większości przypadków wykonuje swoją pracę w miejscu swojego zamieszkania. Podejmowane przez niego decyzje w zakresie wyników egzaminu na prawo jazdy dotyczą praw wielu mieszkańców danej społeczności. Prowadzona przez egzaminatora inna działalność zawodowa, w tym działalność gospodarcza, może powodować, że egzaminator wielokrotnie jest stawiany w sytuacji, w której musi podejmować decyzje niekorzystne dla osób znajomych, klientów, kontrahentów itp. Dlatego też dla zapewnienia pełnego obiektywizmu podejmowanej decyzji niezbędne było wprowadzenie przedmiotowych rozwiązań prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję, że nie widzę uzasadnienia dla zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo pragnę wskazać, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące nowych wymagań dla egzaminatorów wejdą w życie w dniu 19 stycznia 2013 r.

Z poważaniem