Legislacja

Jerzy Szmidt o Krajowej Radzie BRD i jej przyszłości

12 kwietnia 2016

Interpelacja poselska (nr 1842) poświęcona została planom Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 140d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, Minister Infrastruktury i Budownictwa przewodniczy z urzędu Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ustawodawca nałożył na Radę w art. 140c znaczne obowiązki w zakresie inicjowania działań mających na celu stałą poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, koordynowania działań wojewódzkich rad w tym zakresie, instytucji badawczych i naukowych, organizacji społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Według opinii organizacji społecznych Rada nie wykorzystuje swoich kompetencji i jest mało skuteczna – stwierdza pytający - ponieważ nie posiada środków do realizacji zadań jakie jej postawiono - podsumowuje. Oczekiwana jest odpowiedź na pytania dotyczące: ewentualnych działań przewodniczącego KRBRD dla podniesienia efektywności i skuteczności Rady; o etap prac nad nową formułą, organizacją i pracach KR; potrzeby wzmocnienia roli rad wojewódzkich działających przy WORD oraz źródeł finansowania działań Rady.

Odpowiadając – podsekretarz stanu w MIiB Jerzy Szmit – przypomina, iż w celu skutecznej realizacji polityki państwa w obszarze brd istotne jest, aby dokonywano okresowych ocen skuteczności realizowanych działań oraz systemów i mechanizmów wdrażania przedmiotowej polityki. Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (NPBRD)“zastosowanie silnej koncentracji na rezultatach rodzi konieczność prowadzenia sprawnego, ciągłego, kompleksowego monitoringu i oceny, czy podjęte działania zmierzają w wyznaczonym kierunku”. Mając na uwadze powyższe, w ostatnim czasie zainicjowany został przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego proces ewaluacji polityki w obszarze brd realizowanej w Polsce w latach 2011-2015. Rozpoczęto prace związane z okresową oceną i sprawozdaniem z realizacji polityki w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności NPBRD. W chwili obecnej trwa etap gromadzenia danych i informacji (m.in. na podstawie ankiet ewaluacyjnych i dokumentów zastanych) od poszczególnych podmiotów tworzących system zarządzania brd na poziomie centralnym oraz regionalnym. Jednymi ze sformułowanych wstępnie pytań ewaluacyjnych w ramach kryterium ewaluacyjnego – skuteczności, są pytania czy wybrane instrumenty i rozwiązania (w polityce w obszarze brd) okazały się odpowiednie do zidentyfikowanych problemów oraz czy system zarządzania i wdrażania (polityki w obszarze brd) okazał się skuteczny.

Uwzględniając specyfikę ewaluacji “on-going”, analizie poddawane jest możliwie wiele aspektów realizacji krajowej polityki w obszarze brd, w tym kwestie instytucjonalne organów / podmiotów tworzących system brd. Decyzje w ww. zakresie, w tym dotyczące dokonywania ew. korekt w obowiązującym stanie, będą podejmowane przy uwzględnieniu m.in. wyników, wniosków i rekomendacji z przedmiotowego badania ewaluacyjnego.