Legislacja

Jest orzeczenie w sprawie opłaty za kartę pojazdu

5 lutego 2008

W ocenie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego opłata za wydanie karty pojazdu jest integralną częścią postępowania rejestracyjnego, w którym jest wydawana decyzja. Ponieważ uiszczenie opłaty stanowi wywiązanie się z obowiązku przewidzianego przepisami prawa, to domaganie się zwrotu opłaty jest sprawą administracyjną. Właściciel pojazdu może odmowę zwrotu zaskarżyć do sądu administracyjnego jako inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Sprawa, która stała się powodem podjęcia uchwały, dotyczyła żądania zwrotu znacznej części opłaty. Skarżący zapłacił 500 zł za wydanie karty pojazdu, a potem zażądał zwrotu 470 zł. Powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 stycznia 2006 r. Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją przepis rozporządzenia określającego stawki opłaty za wydanie karty pojazdu. Zwrócił uwagę, że opłata powinna rekompensować organowi koszty sporządzenia dokumentu (papier, druk itp.). Ustanowienie jej na tak wysokim poziomie powoduje, że staje się dodatkową daniną publiczną. Starosta zwykłym pismem odmówił zwrotu. Ostatecznie sprawa trafiła do WSA, który uwzględnił skargę właściciela pojazdu i uznał jego prawo do zwrotu opłaty. Sąd wskazał, że co prawda TK przesunął termin obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów do 1 maja 2006 r., ale sąd administracyjny może odmówić jego zastosowania. Wyrok WSA zaskarżył starosta. NSA podjął wątpliwość, czy w sprawie zwrotu opłaty za kartę pojazdu w ogóle dopuszczalna jest droga administracyjna i co za tym idzie, skarga do sądu. Zwłaszcza, że Sąd Najwyższy w uchwale z 16 maja 2007 r. w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu uznał za dopuszczalną drogę cywilną. NSA uznał, że sprawa o zwrot opłaty za kartę pojazdu jest sprawą administracyjną. Właściciel pojazdu, który kwestionuje wysokość opłaty, ma prawo zażądać jej od organu, a ewentualną odmowę zwrotu zaskarżyć do sądu. W ocenie NSA jednocześnie nie wyklucza to drogi cywilnej. Sygn. akt I OPS 3/07.