Legislacja

Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej

5 listopada 2012

Minister Spraw Wewnętrznych zlecił rozesłanie do 29 adresatów prośbę o zgłoszenie uwag do projektu sygnowanego datą 30 października 2012 r. rozporządzenia MSW w sprawie opłaty ewidencyjnej. Rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 19 stycznia 2012 r., z tą datą przestanie obowiązywać rozporządzenie z 16 kwietnia 2012 r.

Jak uzasadnia minister projekt rozporządzenia utrzymuje wszystkie rozwiązania merytoryczne co do trybu i zasad pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłat ewidencyjnych przez organy i podmioty zobowiązana do ich pobierania przyjęte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Opłaty ewidencyjne będą uiszczane w kasie lub na rachunek bankowy pobierającego i wnoszone łącznie z innymi opłatami z czynnościami, których dana opłata ewidencyjna dotyczy. Konsekwencją przyjęcia tego rozwiązania będzie konieczność wyodrębnienia na dowodzie uiszczenia opłaty kwot poszczególnych opłat. Pobierający opłatę ewidencyjną będą prowadzili - w formie elektronicznej - ewidencję pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. Oto porównanie aktualnie obowiązujących i tych projektowanych stawki:

Projekt przewiduje:

0,5 zł za:

a) wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu dla pojazdu samochodowego; prawa jazdy, w tym za wydanie nowego prawa jazdy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; pozwolenia za kierowanie tramwajem; zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, zaświadczenia ADR,

b) za przedłużenie okresu ważności: prawa jazdy; pozwolenia lub zezwolenia;

c) za rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie: pojazdem;

d) za wymianę dokumentów;

e) za zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia;

f) za przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami;

g) za skierowanie na kurs reedukacyjny lub badanie;

h) za wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.

1 zł za:

a) wpis osoby do ewidencji instruktorów, wykładowców, egzaminatorów, uprawnionych lekarzy, psychologów, instruktorów techniki jazdy;

b) wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; prowadzących pracownię psychologiczną; ośrodek doskonalenia techniki jazdy czy rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia;

c) wpis do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu;

d) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców informacji o rozszerzeniu zakresu prowadzonego szkolenia;

e) wydanie poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.