Legislacja

Jest projekt ustawy regulującej zagadnienia inwestycji drogowych

22 lutego 2008

Ministerstwo opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawodawca dodaje rozdział oznaczony numerem 2a pt.: “Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie” robót budowlanych. Określa w nim wydających zezwolenia na realizację przedsięwzięcia drogowego, jednostki je opiniujące, zawartość składanych wniosków, zawartość wydawanej decyzji itd. Inne zmieniane akty to: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze; ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Głównym celem przedmiotowego projektu ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych. Związane jest to w szczególności z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa organizowania mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012 oraz koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji projektów zapisanych w przyjętym przez Rade Ministrów w dniu 25 września 2007 r. Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Podstawa konstrukcji rządowego programu inwestycji drogowych są Programy Operacyjne, służące absorpcji środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej. Dlatego też, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 jest ściśle skorelowany z planami realizacji inwestycji drogowych umieszczonych w wykazach załączonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Ponadto w powołanym Programie zaproponowano także przyspieszenie terminów realizacji zadań, które uznano za kluczowe pod katem budowy sieci dróg w związku z organizacja Euro 2012. Do zadań tych należą odcinki dróg łączące miasta, w których maja odbyć się mecze ME 2012 oraz odcinki przygraniczne. Łączną wartość przyspieszanych zadań EURO 2012 wynosi 26 785 347 tys. zł. Zatem zapewnienie sprawnej i jak najszybszej realizacji projektów drogowych wymaga dokonania zmian w kilku obecnie obowiązujących aktach prawnych. Z tego też powodu przedmiotowy projekt ustawy oprócz zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zakłada także dokonanie zmian w innych ustawach, m.in. w: ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, ustawie – Prawo ochrony środowiska, czy ustawie o ochronie przyrody. Ponadto konieczność zmiany dotychczasowych przepisów wynika również z faktu, iż Komisja Europejska zidentyfikowała w polskim prawodawstwie problemy z transpozycja przepisów dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującą udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska. Zarzuty podniesione przez Komisje Europejska dotyczą w szczególności transpozycji pojęcia “zezwolenia na inwestycje”.