Legislacja

Jest projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

1 sierpnia 2006

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zmiana przepisów dotyczy m.in. kierowców pracujących w międzynarodowym lub krajowym transporcie drogowym i zajmujących się niezarobkowym przewozem osób i rzeczy. Projekt przewiduje, że każdy kierowca ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku po raz pierwszy będzie obowiązkowo uczestniczył w kursie kwalifikacyjnym zakończonym testem. Kursy będą organizować ośrodki szkolenia wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda będzie też powoływał komisję, która przeprowadzi końcowy test kwalifikacyjny. Wydatki związane z organizacją testu, powołaniem komisji i jej działalnością będzie ponosił ośrodek. Zgodnie z projektem co pięć lat w ośrodkach szkolenia będzie odbywało się okresowe szkolenie kierowców. Po jego ukończeniu otrzymają oni świadectwo kwalifikacji zawodowej. Możliwe będzie zlecenie przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego wyspecjalizowanym ośrodkom doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). W związku z tym projekt przewiduje utworzenie nowej regulowanej działalności gospodarczej - prowadzenia ODTJ, nadzorowanej przez wojewodę. Nowelizacja zakłada też wystawianie przez pracodawców książki kierowcy, w której znajdą się m.in. informacje o przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz posiadaniu przez kierowcę innych specjalistycznych uprawnień, a także ewidencja pojazdów, którymi dokonywał on przewozów. Zmieni się częstotliwość obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych. Kierowcy do 60. roku życia będą wykonywali je co pięć lat, a starsi - co 30 miesięcy. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.