Legislacja

Jest propozycja zmian w sprawie opłat za egzamin

19 lutego 2013

79973df1bafb6948dde64f6684cd6e22e22533d0

(Fot.: PD@N 456-68)

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. W uzasadnieniu projektu czytamy: ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne przepisów mogące skutkować działaniem na niekorzyść osób przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy powstała pilna konieczność przygotowania zmiany przepisów polegająca na doprecyzowaniu sposobu naliczania opłaty dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły przystąpić do egzaminu państwowego lub jego części w wyznaczonym terminie i poinformowały o tym w odpowiednim czasie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. I dalej dowiadujemy się: możliwa interpretacja przedmiotowego rozporządzenia pozwalała Word w ww. przypadku na odmówienie zaliczenia wniesionej opłaty na poczet kolejnego egzaminu i żądania dokonania kolejnej wpłaty za egzamin. W szczególności było to związane z literalnym zastosowaniem przepisu par. 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995). Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu. Rozporządzenie ma obowiązywać w dniu następnym po jego publikacji.