Legislacja

Jest regulamin działania komisji weryfikującej pytania egzaminacyjne

24 lutego 2015

0b01ae287c7d2a80a4938d5f4481b377882c3ada

(515-36)

Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych - opublikowany 24 lutego br. - precyzyjnie reguluje sprawy związane z powołaną przez ministra transportu i już dzisiaj aktywnie pracującą komisją. Pierwsze powiedzenie tego gremium miało miejsce w styczniu br. Struktura jest nowa, dotychczas nie było takiej. Jej członkowie (37 członków) analizują pytania egzaminacyjne i następnie przesyłają je ministrowi do zatwierdzenia. Minister doprecyzował m.inn.: obowiązki przewodniczącego, sekretarza i członków komisji; określił ramy działania zespołów weryfikujących; procedurę weryfikacji pytań istniejących w bazie i do niej zgłaszanych; określony także został sposób przygotowywania nowych pytań. Określone zostały także zasady pracy komisji i sposób jej wynagradzania. Przypomnijmy Komisja działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej “ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. poz. 1629), zwanego dalej “rozporządzeniem”;

3) decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych;

4) Regulaminu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.