Legislacja

Jest rozporządzenie w sprawie kolejki turystycznej

23 czerwca 2010

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Akt wchodzi w życie 8 lipca 2010 r.

344bf8de6aa499737637d18fc074581a1c746dba

(Fot.: PD@N 348-13©JM)

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Został on przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która reguluje m.in. aspekty związane z wprowadzeniem możliwości przewożenia osób kolejkami turystycznymi, począwszy od definicji kolejki turystycznej, poprzez wymagania wobec osoby kierującej kolejką turystyczną, wprowadzenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań technicznych, a także delegacje dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia warunków technicznych dla kolejek turystycznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Opublikowane przepisy mają na celu określenie warunków technicznych oraz zakresu niezbędnego wyposażenia wchodzącego w skład kolejki turystycznej pojazdu ciągnącego i odpowiednio dostosowanej do przewozu osób przyczepy w ramach realizowanej przez przedsiębiorców działalności o charakterze lokalnym i sezonowym polegającej na świadczeniu usług turystycznych. Pojazd wchodzący w skład kolejki turystycznej powinien spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Ponadto określone zostały dodatkowe warunki techniczne dla pojazdu ciągnącego oraz przyczepy przeznaczonej do przewozu osób z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z przeznaczenia pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej. W celu poprawienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w przyczepie wchodzącej w skład kolejki turystycznej, wprowadzono dwuwarstwowe ściany nadwozia. Jednocześnie kierując się koniecznością ochrony praw nabytych, wprowadzono przepis przejściowy, który dopuszcza w takich pojazdach jednowarstwowe ściany nadwozia pod warunkiem, iż pojazdy te zostały zarejestrowane przez wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.