Legislacja

Jeszcze bezpieczniej z 2+1

11 marca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Istotne zmiany w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa, m.in. ułatwiające stosowanie przekroju 2+1 na drogach, wprowadzają przepisy zawarte w rozporządzeniach opracowanych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich umożliwi stosowanie przekroju 2+1 z fizycznym rozdzieleniem przeciwnych kierunków ruchu poza terenem zabudowy, na istniejących lub nowoprojektowanych drogach klas G i GP (główna i główna ruchu przyspieszonego). Rozwiązanie to będzie można stosować także przy budowie dróg ekspresowych, jeżeli istniejące i prognozowane średniodobowe natężenie ruchu wynosi od 4 tys. do 22 tys. pojazdów. Ponadto nowe przepisy regulują kwestie projektowania dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania.

Przekrój 2+1 jest już stosowany na drogach krajowych. W ramach realizowanych przez GDDKiA inwestycji to rozwiązanie zastosowane zostało przy budowie m. in. obwodnic: Olecka (dk 65), Siedlec (dk 2) czy Żyrardowa (dk 50). Przekrój ten jest planowany do zastosowania m. in. na obwodnicach Wielunia i Bełchatowa (dk 8) oraz Nowego Miasta Lubawskiego (dk 15).

Nowe przepisy pozwolą na upowszechnienie stosowania przekroju 2+1 przez inwestorów oraz upraszczają proces inwestycyjny. Rozwiązanie to przyczyni się także do dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Kolejna zmiana, jaką wprowadzają nowe przepisy, dotyczy kompleksowego unormowania i uproszczenia projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni dróg publicznych. Ma ona na celu umożliwienie powszechnego stosowania na drogach publicznych najnowszych rozwiązań w projektowaniu tych konstrukcji, uwzględniających postęp techniczny i technologiczny.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza zmiany o charakterze porządkowym i uszczegółowiającym obowiązujące przepisy techniczno-budowlane dotyczące m. in. szerokości pasów ruchu oraz parametrów i zasad stosowania dodatkowych jezdni służących obsłudze terenów przyległych do pasa drogowego. Zmiany wprowadzają także tzw. otwarcie katalogu klas, pozwalające zarządcom dróg niższych kategorii na budowę dróg o wyższych niż dotychczas parametrach technicznych.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329) oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331) zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 marca 2015 r. Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Dotychczasowe przepisy będą miały nadal zastosowanie dla inwestycji drogowych, dla których przed dniem wejścia w życie nowelizacji został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Podobnie będzie w przypadku odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, lub też gdy zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja ZRID.

Nowe przepisy powstały w ścisłej współpracy ze środowiskami naukowymi oraz zarządcami dróg publicznych. W MIiR są prowadzone dalsze prace nad unowocześnieniem systemu przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie. W przygotowaniu jest kolejna nowelizacja przepisów w zakresie wymagań dla części drogi przeznaczonej do ruchu pieszych i rowerzystów, torowisk tramwajowych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Jednocześnie dwa zespoły robocze pracują nad stworzeniem ram do zupełnie nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych, która docelowo ma zastąpić obowiązujące regulacje.