Legislacja

Kandydat na quadzie. A egzaminator?

14 stycznia 2015

Grupa posłów: Lidia Gądek, Józef Lassota i Anna Nemś złożyła zarejestrowaną pod numerem 29734 interpelację w sprawie warunków technicznych pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. Odwołując się do stosownego rozporządzenia wykonawczego ustawy posłowie pytają o quady (kat. B1 prawa jazdy). Pytają o quady z homologacją L7e w którym spełnienie wymogu przejęcia sterowania układem hamulcowym przy pomocy zamontowanego dodatkowego pedału hamulca roboczego jest nie do spełnienia, w sytuacji kiedy egzaminator nie może przebywać w pojeździe egzaminowanym. Wydaje się, że wyłączenia, o których mowa w § 43 ust. 2 należałoby uzupełnić o pojazdy czterokołowe typu quad. Czy zamierza Pani uzupełnić zapisy rozporządzenia, tak by pojazdy typu quad zostały także objęte? - pytają. Odpowiedzi udzielił Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Poinformował, że w celu unifikacji zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym szkolenia i egzaminowania kierowców, przyjęto, że zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie będzie odbywało się na pojazdach najczęściej wykorzystywanych przez kierowców uzyskujących poszczególne uprawnienia do kierowania pojazdami, czyli w przypadku prawa jazdy kategorii B1 na czterokołowcach przypominających swoją konstrukcją samochody osobowe. Mając to na względzie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie planuje zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie rozszerzenia rodzajów pojazdów 2 możliwych do wykorzystania w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Interpelacja (nr 29734)

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie warunków technicznych pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Szanowna Pani Minister! Warunki dodatkowe pojazdów przeznaczonych do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania określa wydane na podstawie art. 66 ust. 5 Prawo o ruchu drogowym rozporządzenieministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. z 2013 r. poz. 951). W myśl § 43 ust. 1 rozporządzenia pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wyposażony w:

1. Przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11.

2. Układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11.

3. Dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym.

4. Dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe.

5. Dodatkowe lusterko wewnętrzne, o ile lusterko wewnętrzne jest wymagane w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia.

6. Ogrzewaną tylną szybę; przepis stosuje się do samochodu osobowego.

7. apteczkę doraźnej pomocy.

8. Ogumione koło zapasowe.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do:

1) do pojazdów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4;

2) pojazdu osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do określonego rodzaju schorzenia.

3. Dopuszcza się wyposażenie pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania w inne dodatkowe urządzenia powtarzające istniejące mechanizmy sterowania i kierowania pojazdem.

4. Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie danej kategorii prawa jazdy powinien odpowiadać następującym warunkom:

4a) pojazd czterokołowy w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien:

a) mieć masę własną przekraczającą 350 kg,

b) osiągać prędkość co najmniej 60 km/h;

4b) samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien:

a) mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t,

b) mieć długość przekraczającą 3,5 m,

c) osiągać prędkość co najmniej 100 km/h;

Rozporządzenie, o którym mowa na wstępie, nie wymienia quadów, które są pojazdami czterokołowymi, a dla których potrzebne jest prawo jazdy kategorii B1 (o którym mowa w ust. 4 pkt 4a). Tymczasem dla quadów z homologacją L7e spełnienie wymogu przejęcia sterowania układem hamulcowym przy pomocy zamontowanego dodatkowego pedału hamulca roboczego jest nie do spełnienia, w sytuacji kiedy egzaminator nie może przebywać w pojeździe egzaminowanym. Wydaje się, że wyłączenia, o których mowa w § 43 ust. 2 należałoby uzupełnić o pojazdy czterokołowe typu quad.

Pytania do Pani Minister:

1.Czy zdaniem Pani Minister rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wyczerpuje wszystkie przypadki pojazdów czterokołowych, w szczególności pojazdów typu quad?

2.Czy zamierza Pani uzupełnić zapisy rozporządzenia, tak by pojazdy typu quad zostały także objęte?

Z poważaniem

Poseł Józef Lassota oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie wprowadzenia warunków technicznych pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przekazaną pismem z dnia 4 grudnia br. (znak: SPS-023-29734/14), przedstawiam następującą informację.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w § 43 określa warunki techniczne dla pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania. Zgodnie z przepisem § 43 ust. 4 pkt 4a tego rozporządzenia w procesie szkolenia i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii B1 powinny być wykorzystywane pojazdy czterokołowe, które mają masę własną przekraczającą 350 kg oraz osiągają prędkość co najmniej 60 km/h. Zgodnie z przepisami § 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia pojazd ten powinien być także wyposażony w dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym, dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, dodatkowe lusterko wewnętrzne, o ile lusterko wewnętrzne jest wymagane w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 12 do ww. rozporządzenia, apteczkę doraźnej pomocy oraz ogumione koło zapasowe.

Mając na uwadze powyższe, czterokołowce, które nie spełniają powyższych warunków wyposażeniowych, nie mogą być stosowane do prowadzania szkolenia i przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Odpowiadając na zadane pytania, uprzejmie informuję, że w celu unifikacji zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym szkolenia i egzaminowania kierowców, przyjęto, że zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie będzie odbywało się na pojazdach najczęściej wykorzystywanych przez kierowców uzyskujących poszczególne uprawnienia do kierowania pojazdami, czyli w przypadku prawa jazdy kategorii B1 na czterokołowcach przypominających swoją konstrukcją samochody osobowe. Mając to na względzie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie planuje zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie rozszerzenia rodzajów pojazdów 2 możliwych do wykorzystania w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Z poważaniem