Legislacja

Kara i jej nadzwyczajne złagodzenie

5 marca 2010

Podczas 62. posiedzenia Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk 2740) - uzasadniał senator Piotr Zientarski. Projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. akt P 11/08), stwierdzającego niezgodność przepisu art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 163, poz. 1363) – z Konstytucją RP. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Sentencja wyroku opublikowana została w Dz. U. Nr 63, poz. 533 (dzień publikacji wyroku - 23 kwietnia 2009 r.). Pełny tekst wyroku, wraz uzasadnieniem - w OTK Z.U. z 2009 r. Nr 4A, poz. 49. Senatorowie proponują, by przywrócić w art. 148 kwalifikowany typ zabójstwa karanego karą surowszą niż w przypadku zabójstwa zwykłego. Jednocześnie pozwali to sądowi - jeżeli zajdą okoliczności wskazane w ustawie - na nadzwyczajne złagodzenie kary.

Słowa kluczowe kodeks karny