Legislacja

Kasy fiskalne w dla miniprzedsiębiorców

11 września 2013

Na posiedzeniu Sejmu RP, w pierwszym czytaniu posłowie rozpatrzyli poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Celem projektu jest wyeliminowanie barier dla prowadzenia działalności gospodarczej przez najmniejsze firmy. Nowelizacja zakłada zwolnienie części podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie ma objąć podatników, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty równej 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego. Projekt wpłynął do Sejmu 13 marca 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP Ruch Palikota. 18 czerwca 2013 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadnił poseł Łukasz Gibała. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie, o którym Sejm zdecyduje w bloku głosowań.