Legislacja

Każdy dostanie informację o Twoim samochodzie

4 marca 2010

Prezydent RP podpisał uchwaloną dnia 12 lutego 2010 r. ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. I tak: od czerwca br. każdy kupujący używane auto błyskawicznie i nieodpłatnie sprawdzić będzie mógł przez Internet, czy nie jest ono kradzione - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". To efekt nowelizacji ustawy o informatyzacji, która zmienia także przepisy o ruchu drogowym. Weryfikacja prawdziwości danych będzie się odbywać na platformie ePUAP. Sprawdzić będzie można dane dotyczące marki pojazdu, serii i numeru dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego widniejące w zasobach Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nowe przepisy umożliwiają także kupującym sprawdzanie przez Internet danych właściciela pojazdu, a także prawdziwość danych w prawie jazdy. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo transakcji na giełdach samochodowych czy zakupach pojazdów z ogłoszenia. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Art. 5. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 80c po ust. 3 dodaje się ust. 3a – 3d w brzmieniu: “3a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).3b.  Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podlegają następujące dane:

1)  marka pojazdu;

2)  seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;

3)  dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowiednio lit. c albo lit. d. 3c. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a,    jest wymagane podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 3b. 3d. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 3a, może otrzymać osoba, której tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;2) w art. 100c po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:“2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio.”.