Legislacja

Kiedy Pan Minister planuje wprowadzenie rozporządzeń?

23 kwietnia 2012

Z zainteresowaniem śledzimy prace poselskie nad projektami aktów prawnych, ale też dyskusje i opinie pojawiające się w stosunku do aktów już obowiązujących. Oto kolejne wystąpienie poselskie w sprawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a przede wszystkim rozporządzeń wykonawczych aktu. Takie zapytanie zgłosiła posłanka Monika Wielichowska, adresując swoją interpelacje (3916) oto jego treść:

 

Interpelacja (nr 3916)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie określenia, w formie rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami, szczegółowych wymagań dotyczących podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania

Szanowny Panie Ministrze! Zespół szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu apeluje o jak najszybsze określenie, w formie rozporządzeń szczegółowych, wymagań dotyczących podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. wprowadziła zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania, które miały obowiązywać z dniem 11 lutego 2012 r. Brak tych rozporządzeń uniemożliwił terminową realizację ustawowych zadań. Z tego względu termin wejścia w życie ustawy został przesunięty o rok.

Zespół niepokoi to, że wymagania dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie oraz jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy lub pozwolenie dotąd nie są na etapie projektów. Zespół uważa, że jest coraz mniej czasu na dostosowanie się, głównie WORD, do wymogów ustawy w tym zakresie. Do 19 stycznia 2013 r. pozostało 9 miesięcy, a to bardzo niewiele czasu na zrealizowanie zadań zapisanych w ustawie. W tym czasie muszą zostać przeprowadzone procedury przetargowe na: budowę nowego systemu teleinformatycznego, zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, pojazdów egzaminacyjnych na nowe kategorie oraz wykonanie niezbędnej kosztownej infrastruktury do szkolenia i sprawdzania zadań egzaminacyjnych na kategorię A prawa jazdy.

Istotnym elementem wprowadzanych zmian jest tworzący się system komunikacji elektronicznej między ośrodkami egzaminowania, starostwami i ośrodkami szkolenia. Instalacja tego systemu wiąże się z wymianą oprogramowania, komputerów i innych urządzeń zabezpieczających cały system. Potrzebny jest też czas na przeszkolenie egzaminatorów i personelu biorącego udział w obsłudze klienta. Podmioty prowadzące szkolenia muszą również mieć czas na przygotowanie infrastruktury i nowych programów szkolenia, personelu i kandydatów na kierowców przystępujących do egzaminów w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Szanowny Panie Ministrze! Zespół dostrzega realne zagrożenie możliwości wdrożenia nowych procedur egzaminacyjnych od dnia 19 stycznia 2013 r. W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie: Kiedy Pan Minister planuje wprowadzenie rzeczonych rozporządzeń wynikających z

ustawy o kierujących pojazdami?

Z poważaniem

Poseł Monika Wielichowska

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r.