Legislacja

Kolejne nowości w rozporządzeniu dot. punktów karnych

23 stycznia 2012

Minister Spraw Wewnętrznych skierował do konsultacji kolejny projekt rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Przypomnijmy rozporządzenie określa sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego; warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej ewidencją; tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji; warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi; jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punków odejmowanych z tytułu tego odbycia; podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji. Jest to kolejny projekt rozporządzenia, o ostatnim donosiliśmy państwu w pierwszych dniach grudnia. Zmiany wynikają z: doświadczeń wynikających z funkcjonowania dotychczasowych przepisów, zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, związane z przekazywaniem do właściwości Inspekcji Transportu Drogowego nadzoru nad ruchem drogowym wykonywanego przy użyciu urządzeń rejestrujących, zmiana w podejściu do ścigania sprawców niektórych wykroczeń drogowych. Aktualny projekt uwzględnia uwagi zgłoszone (do poprzedniego) przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Straż Miejską miasta Częstochowa. Brzmienie zmieniono także “zgodnie z treścią opinii sporządzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dotyczącej Oceny Skutków Regulacji, uzupełniono jej brzmienie przez wskazanie wpływu projektowanych zmian na bezpieczeństwo ruchu drogowego”.