Legislacja

Kolumny pojazdów uprzywilejowanych na drogach publicznych

21 sierpnia 2015

Interpelacja nr 33671 posła Piotra Van der Cohena została skierowana do dwóch ministrów: infrastruktury i rozwoju oraz spraw wewnętrznych. Poruszanym zagadnieniem jest tu sprawa poruszania się po drogach publicznych kolumn pojazdów uprzywilejowanych.

W imieniu MSW odpowiedział Grzegorz Karpiński, sekretarz w tym resorcie i została przedstawiona następująca informacja: Na wstępie pragnę wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 38 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym, pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Pojazdami uprzywilejowanym są również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Należy zatem uznać, że obowiązujące przepisy prawa wyraźnie regulują sposób oznakowania kolumny pojazdów uprzywilejowanych. Podkreślenia również wymaga, że zgodnie z art. 9 ww. ustawy, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Należy również wskazać, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy, zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. Ponadto zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie pojazdy uprzywilejowane, stosownie do art. 32 ust. 6 ww. ustawy. Warto dodać, że naruszenie wskazanych zakazów może wiązać się z odpowiedzialnością za wykroczenie przewidzianą w art. 86 oraz art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń. Zgodnie bowiem z art. 86k.w., kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Natomiast stosownie do art. 97k.w.,w przypadku, gdy uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, wykracza przeciwko innym przepisom ustawyPrawo o ruchu drogowymlub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3 000 zł albo karze nagany. Należy ponadto zauważyć, że nakładanie wymogów dotyczących dodatkowego wyposażenia pojazdów jadących w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych mogłoby stwarzać problemy natury praktycznej i organizacyjnej. Mając powyższe na uwadze należy zatem stwierdzić, że wskazany w wystąpieniu problem powinien być rozpatrywany w kontekście stosowania się kierowców do obecnie obowiązujących przepisów prawa - podsumował odpowiadający.

W imieniu MIR odpowiedzi udzielił Paweł Olszewski, sekretarz stanu wyjaśniając: Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonej w interpelacji, uprzejmie informuję, że w aktualnym stanie prawnym zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W myśl przepisów art. 2 pkt 38 przywołanej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Zgodnie z przepisami art. 9 tej ustawy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Natomiast, w myśl przepisów art. 53 wyżej wymienionej ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy uczestniczy:

-w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

-w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

-w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma natomiast obowiązek stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

W odniesieniu do postawionych w interpelacji pytania uprzejmie wskazuję, że takie brzmienie przywołanych wyżej przepisów umożliwia kierującemu pojazdem rozróżnienie przejazdu pojedynczego pojazdu uprzywilejowanego od przejazdu kolumny pojazdów uprzywilejowanych. Różnica bowiem polega na tym, że pojedynczy pojazd uprzywilejowany wysyła sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie oraz porusza się z włączonymi światłami mijania lub drogowymi, natomiast w przypadku przejazdu pojazdów jadących w kolumnie, na jej początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo (poza niebieskimi światłami błyskowymi, sygnałem dźwiękowym o zmiennym tonie oraz światłami mijania lub drogowymi) sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Dodatkowe oznaczenie pojazdu uprzywilejowanego sygnałem czerwonym, poruszającego się na początku i końcu kolumny, pozwala kierującemu pojazdem właściwie ocenić sytuację panującą na drodze i stosownie do przepisów - art. 3 przywołanej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym - uniknąć wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (również naruszenia zakazu, o którym mowa art. 32 ust. 6 ustawy, tj. wjeżdżania między jadące w kolumnie pojazdy uprzywilejowane), ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

Odpowiadając na pytania ujęte w interpelacji uprzejmie stwierdzam, że w przypadku, gdy każdy z kierujących stosuje się do przepisów wymienionej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym pozwala to kierującemu pojazdem czuć się na drodze bezpiecznie, również w sytuacji, o której mowa w interpelacji. Wobec powyższego, pragnę poinformować Panią Marszałek, iż w moim przekonaniu obowiązujące regulacje prawne nie generują potrzeby zmiany przepisów w zakresie podnoszonym w interpelacji. Zmiana stanu rzeczy prezentowanego w interpelacji zależy przede wszystkim od właściwego zachowania kierujących pojazdami oraz działań podejmowanych przez uprawnione organy kontroli ruchu drogowego wobec niewłaściwych zachowań kierujących pojazdami na drodze.