Legislacja

Komisja Europejska w sprawie obciążeń i wymiarów pojazdów

13 czerwca 2012

Wiceprzewodniczący Siim Kallas, komisarz UE ds. transportu, niedawno przedstawił Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wykładnię dyrektywy w sprawie obciążeń i wymiarów pojazdów drogowych oraz warunki, które muszą spełnić sąsiadujące państwa członkowskie pragnące zezwolić dłuższym pojazdom ciężarowym na przekroczenie wspólnej granicy. Wykładnia ta została przesłana w piśmie do Briana Simpsona, przewodniczącego Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Transportu i Turystyki, w odpowiedzi na pytania Międzynarodowego Związku Transportu Drogowego. Dyrektywa 96/53 w sprawie maksymalnych dopuszczalnych obciążeń i wymiarów pojazdów drogowych przewiduje trzy przypadki, w których można udzielić odstępstwa od maksymalnych wymiarów pojazdów ciężarowych. Sąsiadujące państwa członkowskie, które pragną zastosować te odstępstwa w celu zezwolenia dłuższym pojazdom ciężarowym na przekraczanie wspólnej granicy, mogą to uczynić wyłącznie, jeśli spełnione są konkretne warunki:

* pierwsze odstępstwo dotyczy operacji transportu ładunku niepodzielnego. W takim przypadku odnośne państwa członkowskie mogą na to zezwolić na podstawie specjalnych pozwoleń;

* drugie odstępstwo dotyczy pojazdów przekraczających granicę zgodnie z koncepcją modułową, jeśli pozwalają na to istniejące wymogi w zakresie infrastruktury. Dyrektywa nie sprzeciwia się takim operacjom transportowym, o ile nie mają one znaczącego wpływu na konkurencję w skali międzynarodowej, a transport ogranicza się do dwóch państw członkowskich;

* wreszcie, trzecie odstępstwo dotyczy podróży w ramach okresu próbnego. Podróż próbna musi mieć charakter lokalny i ograniczony w czasie. Ponadto nie może dochodzić do dyskryminacji między przewoźnikami z odnośnego państwa członkowskiego a przewoźnikami z innych państw członkowskich. Co więcej, powyższe odstępstwa nie powinny prowadzić do sytuacji, w której praktyki stosowane na zasadzie wyjątku staną się normą. Powyższe ustalenia nie mają wpływu na państwa członkowskie, które nie korzystają ze wspomnianych odstępstw i nie dopuszczają do ruchu dłuższych pojazdów na swoim terytorium. Każde państwo członkowskie może zatem zdecydować, czy zezwolić na korzystanie z dłuższych pojazdów na swoim terytorium, biorąc pod uwagę lokalne problemy i uwarunkowania. Jest to zgodne z zasadą pomocniczości. Komisja Europejska planuje zaproponowanie ograniczonych zmian w innych aspektach dyrektywy w sprawie obciążeń i wymiarów w późniejszych miesiącach bieżącego roku (np. dotyczących udoskonalenia projektu kabiny i właściwości aerodynamicznych pojazdów ciężarowych). Stworzyłoby to pozostałym organom władzy ustawodawczej okazję do przeglądu przepisów dotyczących ruchu transgranicznego, gdyby były tym zainteresowane. Obecnie korzystanie z koncepcji modułowej jest dozwolone w Finlandii i Szwecji oraz jest testowane w Danii, Holandii i niektórych krajach związkowych Niemiec.