Legislacja

Komisje senackie za pozbawieniem straży możliwości używania fotoradarów

29 lipca 2015

7afc30535bd53fc8aeec38a3b9691a30f58f2140

(521-5)

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP na swoim wspólnym posiedzeniu wniosły cztery poprawki do ustawy uchwalonej w dniu 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (druk nr 1030A). Zaproponowano treść uchwały Senatu RP: wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 1) w art. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: “a) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: “b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu stacjonarnego urządzenia rejestrującego;”, b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: “3) używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących;”,”; 2) w art. 1 skreśla się pkt 2; 3) w art. 2, pkt 2 otrzymuje brzmienie: “2) wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, stacjonarnych urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów;”; 4) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: “Art. 2a. Do spraw o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, ujawnionych przez straże gminne (miejskie) przy użyciu przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”