Legislacja

Konkluzje śródokresowe europejskiego programu brd

12 czerwca 2006

W dniach 8-9 czerwca br. w Luksemburgu Sekretarz Stanu Bogusław Kowalski wziął udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, gdzie przedstawił polskie stanowisko w odniesieniu do spraw telekomunikacji i transportu. Drugiego dnia spotkania Ministrowie przyjęli konkluzje dotyczące “Śródokresowego przeglądu programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego “Zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych na obszarze Unii Europejskiej do roku 2010”. Polska poparła przyjęcie konkluzji. Zapisy zawarte w Konkluzjach Rady podkreślają konieczność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Konkluzjach zwraca się uwagę, że liczba śmiertelnych ofiar wypadków na europejskich drogach obniżyła się w latach 2001 2005 o 17,5%. Spadek ten jednak nie umożliwia Wspólnocie osiągnięcia celu ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych o 50% do roku 2010. Stwierdza się, że państwa członkowskie zmierzają w dobrym kierunku, ale postępy są nadal zbyt wolne. W Konkluzjach podkreśla się pozytywne rezultaty krajowych kampanii państw członkowskich dotyczących poszczególnych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki którym możliwy jest wpływ na zmianę zachowania użytkowników dróg.