Legislacja

Kontrole osk i kary dla przedsiębiorców?

23 lutego 2015

f9e449fc02940eb4686eb9463a85b6bc5d9fe732

b5289ebe94f911753990f4120767b9460e8a1e66

(514-53-54 OIGOSK)

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli współpracujących organizacji społecznych reprezentujących środowiska szkoleniowców kandydatów na kierowców i kierowców oraz przedstawicieli resortu. Planowany temat spotkania, to kontynuowanie dyskusji nt. ewentualnej ceny minimalnej i stosownych zmian prawa. Jak informował Roman Stencel, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK (na fot. pierwszy z lewej), ku zaskoczeniu przybyłych zgłoszona została propozycja wprowadzenia do przepisów ustawy o kierujących pojazdami zapisu dotyczącego nakładania kar finansowych na przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przeprowadzana kontrola organu nadzoru ujawni uchybienia prowadzenia działalności gospodarczej. Kara w wysokości od 50 do 5000 pln dotyczyła by każdego naruszenia. Podczas jednej kontroli kary mogłyby być sumowane do nieprzekraczalnej wysokości 10 000 pln. Reprezentujący przedsiębiorców zdecydowanie negatywnie zaopiniowali “w przedlożonym kształcie inicjatywę cząstkowego, wycinkowego podejścia do problematyki kontroli poprzez rozszerzenie o kary finansowe aktualnego katalogu dolegliwości w razie stwierdzenia w/w uchybień” - czytamy w oficjalnym wystąpieniu adresowanym do Zbigniewa Rynasiewicza, sekretarza stanu MIR. W uzasadnieniu tej oceny projektu wyrażona została wątpliwość dotycząca pominięcia w katalogu podlegających karom tzw. organizacji szkoleń warsztatowych. Podnosząc “nieskuteczne kontrole prowadzone przez organy nadzoru” wskazano, że ewentualne kary “zaowocują jedynie zwiększeniem dbałości i staranności o eliminowania braków czy niedostatków dokumentacji”. A jakość szkolenia? I jeszcze jedno “obiektywne uwarunkowanie” - jak to nazwano w wystąpieniu - to “brak doprecyzowania oraz ujednolicenia metodologii (algorytmu) sporządzania przez WORD-y informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym osk i na podstawie których sprawujący nadzór organ przeprowadza analizy statystyczne zdawalności osób szkolonych oraz planuje kontrole, vide art. 43 ust.2 pkt.3, art.44 ust.1 pkt.2 lit. a) i ust.3 pkt.1 uokp”.

Podsumowując swoje wystąpienie “za absolutnie konieczną” uznano “pogłębioną dyskusję oraz analizę omawianych obszarów przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac legislacyjnych projektu zmian uregulowań prawnych, który powinien być bezpośrednim efektem tej dyskusji oraz analiz. Uważamy ponadto, że aby uzyskać pożądane zwiększenie efektywności szkolenia na kursach na prawo jazdy i sprawowania nadzoru powinno się zastosować podejście kompleksowe, uwzględniające oprócz proponowanych kar finansowych również postulat naszych organizacji społecznych środowiska osk dotyczący wprowadzenia ustawowej regulacji ceny urzędowej za jedną godzinę lekcyjną szkolenia” - czytamy.

O dalszych losach zgłoszonej propozycji będziemy informowali.