Legislacja

Koszty elementów odblaskowych są znikome

24 września 2013

Wracamy do - już uchwalonego, który zacznie obowiązywać po okresie roku - obowiązku noszenia elementów odblaskowych. W tej sprawie interpelację (nr 20194 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym) złożył poseł Piotr Babinetz. Pisał w niej: Szanowny Panie Ministrze! Przyjęta w dniu 14 czerwca 2013 r. nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym nakłada na pieszych w każdym wieku wymóg noszenia kamizelki lub opaski odblaskowej. Zwolnione z tego obowiązku mają być jedynie osoby poruszające się po chodniku i w strefie zamieszkania. Obecnie obowiązek taki mają jedynie dzieci do 15. roku życia. Znowelizowane przepisy nie przewidują wprost sankcji za niestosowanie się do nowego obowiązku, jednakże piesi mogą odpowiadać na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie wykroczeń. Za niezastosowanie się do nowego obowiązku piesi mogą zostać ukarani mandatem w wysokości nawet do 3 tys. zł. Nowa regulacja ma szeroki wymiar społeczny i uderza głównie w najbiedniejszą część społeczeństwa, pieszych uczestników ruchu na drogach wiejskich i powiatowych. Możliwe sankcje za to wykroczenie są niewspółmierne do jego wagi, a mandat dla pieszego może stanowić znaczny uszczerbek finansowy związany z utrzymaniem jego samego i jego rodziny. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniami:

1. Co jest powodem projektowanych zmian?

2. Czy podczas prac nad nowelizacją zostały wzięte pod uwagę skutki finansowe tak wysokich mandatów dla pieszych?

3. Czy nowa regulacja ma na celu zwiększenie wpływów z mandatów za wykroczenia pieszych?

Odpowiedzi udzielił Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Swoje wyjaśnienia podsumował następująco: znowelizowane ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 26 lipca 2013 r. - które będą zobowiązywać pieszych do używania elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, podczas poruszania się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, mają na celu realne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a nie zwiększenie wpływów z mandatów za wykroczenia pieszych. Nawiązał także do kosztów związanych z regulacją: Koszty wyposażenia w elementy odblaskowe (kamizelka, opaska itp.) są kosztami znikomymi i nie stanowią bariery uniemożliwiającej ich nabycie przez przeciętnego obywatela. Należy również podkreślić, że koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania. Najważniejszym skutkiem regulacji będzie jednak zmniejszenie liczby rannych oraz zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach z powodu niedostrzeżenia ich przez kierujących pojazdami.

 

Zbigniew Rynasiewicz, odpowiedź na interpelację nr 20194)

Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Piotra Babinetza otrzymaną przy piśmie, nr SPS-023-20194/13, z sierpnia 2013 r., dotyczącą nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonej w interpelacji pana posła Piotra Babinetza, uprzejmie informuję, iż obowiązujące regulacje art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zobowiązują dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Pomimo przywołanych wyżej przepisów każdego roku na polskich drogach giną setki osób. Znaczny odsetek ofiar to osoby poruszające się po zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg. Powodem tragedii jest nie tylko nieostrożność kierujących pojazdami, lecz nade wszystko brak możliwości zauważenia osoby poruszającej się po drodze. W wielu przypadkach, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych i ograniczonej widoczności, kierowca zauważa pieszego w momencie, w którym właściwa reakcja jest praktycznie niemożliwa, a podjęty manewr w celu uniknięcia najechania pieszego może stanowić zagrożenie zarówno dla niego, jak i innych uczestników ruchu.

Odpowiadając na pytania postawione w interpelacji pana posła Piotra Babinetza, uprzejmie informuję Panią Marszałek, że przepisy art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym - znowelizowane ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 26 lipca 2013 r. - które będą zobowiązywać pieszych do używania elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, podczas poruszania się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, mają na celu realne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a nie zwiększenie wpływów z mandatów za wykroczenia pieszych.

Koszty wyposażenia w elementy odblaskowe (kamizelka, opaska itp.) są kosztami znikomymi i nie stanowią bariery uniemożliwiającej ich nabycie przez przeciętnego obywatela. Należy również podkreślić, że koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania. Najważniejszym skutkiem regulacji będzie jednak zmniejszenie liczby rannych oraz zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach z powodu niedostrzeżenia ich przez kierujących pojazdami.

Nawiązując się do kwestii kary grzywny stosowanej przez organ kontroli ruchu drogowego za nieprzestrzeganie powyższej regulacji, pragnę poinformować Panią Marszałek, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1098), który dotyczył wprowadzenia obowiązku używania elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych w czasie poruszania się po drogach po zmierzchu poza terenem zabudowanym, nie zawierał oceny skutków finansowych projektowanej regulacji.

Ponadto uprzejmie wskazuję, że zgodnie z przepisami art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482) pieszy znajdujący się na drodze publicznej lub w strefie ruchu, który wykracza przeciwko przepisom art. 11 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 3000 zł albo karze nagany. W postępowaniu mandatowym, w myśl przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), organ kontroli ruchu drogowego za popełnione wykroczenie – w zależności od społecznej szkodliwości czynu – może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast sąd w pierwszej instancji – do 1000 zł.

Z poważaniem