Legislacja

Koszty oświetlenia dróg podzielone

3 sierpnia 2015

Weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne, która ogranicza obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy (2015.942). Zgodnie z nowymi regulacjami koszty podzielono między samorządy a zarządcę dróg krajowych, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ustawa nakłada na GDDKiA obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych. W przypadku dróg krajowych poza terenem zabudowanym gminy będą płacić za ich oświetlenie wyłącznie w określonych przypadkach. Chodzi o drogi wymagające odrębnego oświetlenia, które są przeznaczone do ruchu pieszych, rowerów lub są dodatkowymi jezdniami dróg krajowych do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 27 maja 2015 r., a prezydent podpisał ją 18 czerwca br.