Legislacja

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

21 czerwca 2005

Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K 23/04). Badając zgodność art. 130a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP TK stwierdził ich niezgodność. Tak więc ze skutkiem z dniem 30 czerwca 2006 roku tracą moc przepisy ustalające starostę jako jednostkę kompetentną do wyznaczania firm, które usuwają i przechowują na parkingach pojazdy usunięte z drogi.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym art. 130a ust.:

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 (przypadki kiedy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela - red.) pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez starostę.

6. Usunięty pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat ustala rada powiatu.

Tekst jednolity i aktualizowany wyroku TK dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 223 (w przygotowaniu - Aktualizacja 40).

Źródło Prawo Drogowe@NEWS