Legislacja

Kto zapłaci za oświetlenie dróg krajowych?

27 marca 2012

78cd1ed059656b6fe90bcdfe521ae05f08aac6af

(Fot.: PD@N 423-31jm)

Poseł Jerzy Borkowski zgłosił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, interpelację zarejestrowaną pod numerem 3379, dotyczy ona sprawy finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie.

 

Interpelacja (nr 3379)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie

Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne obarcza gminy w Polsce obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z oświetleniem dróg publicznych niestanowiących ich własności (z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad). Nie ulega wątpliwości, że oświetlanie dróg jest zbiorową potrzebą, która wpływa na bezpieczeństwo na drogach i w ich pobliżu, jednakże obciążanie gmin ciężarem finansowania oświetlenia ulicznego wszystkich dróg na jej terenie jest mocno niesprawiedliwe i niejednokrotnie wiąże się z trudnościami finansowymi bądź też brakiem oświetlenia, jak w przypadku węzła drogowego w gminie Siewierz, który nie jest oświetlany. Rezygnuje się głównie z oświetlania dróg poza terenami zabudowy mieszkaniowej, gdzie drogi często mają charakter tranzytowy, czyli służą nie tylko lokalnej społeczności, lecz wszystkim uczestnikom ruchu, co nie podnosi bezpieczeństwa na naszych i tak już kiepskich drogach. Gminy, na których ciążą obowiązki, nie są ani właścicielami dróg, ani też nie brały udziału w projektowaniu i budowie ich, dlatego często stosowane rozwiązania przerastają gminne możliwości, kiedy np. projekt przewiduje bardzo duże zagęszczenie zabudowywanych opraw oświetleniowych na węzłach drogowych połączonych wspólnym przewodem, uniemożliwiając tym samym choć wybiórcze włączanie lamp. Gmina, która zobligowana jest do opłaty za zużytą energię, nie ma nawet prawa wyboru tańszego dostawcy energii, gdyż nie jest właścicielem ani drogi, ani lamp. Problem ten ma skalę wciąż rosnącą, gdyż buduje się obecnie coraz więcej obwodnic, węzłów i dróg w małych i niejednokrotnie biednych gminach, co sprawia, że środki, które powinny być przeznaczane na inwestycje, są przeznaczane na oświetlanie dróg.

W związku z powyższym składam pytania do Pana Ministra:

1. Czy zostały w ostatnim czasie podjęte jakieś działania, żeby zmienić tę sytuację, tym samym poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz możliwości finansowe gmin?

2. Czy przed rozpoczęciem inwestycji drogowej w gminie bierze się pod uwagę jej możliwości finansowe i sprawdza się obciążenie kosztami związanymi z obsługą planowanej inwestycji oraz kosztami powstałymi po jej zakończeniu, a związanymi bezpośrednio z inwestycją, takimi jak np. oświetlenie wybudowanych dróg?

Z poważaniem Poseł Jerzy Borkowski

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r.