Legislacja

Kurs reedukacyjny w zakresie brd w rozporządzeniu

15 listopada 2012

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra transportu w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Określa ono szczegółowy program kursu, wysokość opłat za kurs oraz wzór zaświadczenia o jego ukończeniu. Wysokość opłaty za kurs ma wynieść 500 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do aktu kurs reedukacyjny stanowi nowe rozwiązanie w walce z kierowcami łamiącymi przepisy ruchu drogowego. Podczas 28-godzinnego szkolenia realizowanego w ciągu 4 dni zostaną wskazane i omówione indywidualne przyczyny naruszania przepisów ruchu drogowego każdej szkolonej osoby. Zostaną również przypomniane przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub gdy ich naruszenie jest bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych. Dodatkowo zostaną przekazane wiadomości o przyczynach i skutkach wypadków drogowych, sposobie zapobiegania wypadkom drogowym, wpływie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego i na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym oraz psychologicznych aspektach kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Przekroczenie liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub popełnienie w okresie próbnym drugiego wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji będzie skutkować wydaniem przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny. Kurs ten należy ukończyć w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyżej wymienionej decyzji, a zaświadczenie o jego ukończeniu należy przekazać staroście w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania skierowania.

3cc13b4456012d7bc3c96f40b3be2a1eb6739189

(Fot.: PD@N 446-56)