Legislacja

Kwalifikacja wstępna w trybie przyspieszonym

4 listopada 2009

“Gazeta Prawna” analizuje nowe zasady szkolenia kierowców zawodowych. Przypomina, iż planowane jest (nad projektem pracują posłowie Komisji Infrastruktury) skrócenie specjalistycznego szkolenia kierowców o połowę, iż nie będzie obowiązywało doskonalenie techniki jazdy w warunkach ekstremalnych. I podsumowuje: przedsiębiorcy prowadzący ośrodki doskonalenia techniki jazdy stracą pieniądze zainwestowane w infrastrukturę szkoleniową zorganizowaną według obowiązującego od dwóch lat przepisu ustawy. Tak więc pomysł, by szkolenia w warunkach specjalnych zawiesić na co najmniej trzy lata okazuje się także w tym przypadku kontrowersyjny. Okazuje się, że ośrodki doskonalenia techniki jazdy tak naprawdę wyrzuciły duże pieniądze w błoto – czytamy na łamach dziennika wypowiedź Mariusza Stuszewskiego z Akademii Jazdy przy Automobilklubie Polskim.

Do ustawy o transporcie drogowym proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiających odbycie w trybie przyspieszonym kwalifikacji wstępnej przez kierowców w transporcie drogowym – poprzez zmianę art. 39a – 39k. Możliwość taką określa dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG. Rozwiązanie to umożliwi uproszczenie i przyspieszenie procedury związanej z uzyskaniem uprawnień do podejmowania pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe. W efekcie, nowe regulacje przyczynią się do stworzenia łatwiejszego dostępu do zawodu kierowcy dla osób, które spełnią odpowiednie wymagania przewidziane w ustawie.

W związku z powyższym, wprowadza się zmianę w art. 39a ust. 1 ustawy w zakresie wieku, w jakim może zostać zatrudniona osoba w transporcie drogowym. Zaproponowane limity wiekowe wynikają bezpośrednio z dyrektywy 2003/59/WE oraz z dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Dokonano także korekty dotychczasowych przepisów, których interpretacja sprawiała największe trudności. W wymaganym programie szkolenia uwzględniono także zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpiecznego mocowania ładunku. Zakres ten wynika bezpośrednio z przepisów dyrektywy, a dotychczasowe brzmienie przepisu nie wskazywało precyzyjnie na obowiązek przeprowadzania tych zajęć.

W art. 39g ust. 2 uzupełniono wykaz osób, które mogą przeprowadzać zajęcia praktyczne z jazdy w trakcie kwalifikacji wstępnej o instruktora nauki jazdy. Dotychczas zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym mógł przeprowadzać wyłącznie instruktor techniki jazdy. Jednakże ze względu na fakt, iż w okresie przejściowym nie każdy instruktor techniki jazdy posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy, oraz na fakt, iż w zajęciach mogą brać udział także osoby nie posiadające uprawnień do kierowania pojazdami szkoleniowymi, dla zachowania bezpieczeństwa procesu szkoleniowego niezbędne jest wprowadzenie proponowanego przepisu.

W art. 39g w ust. 11 dokonano korekty przepisu pozwalając przedsiębiorcy prowadzącemu szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej na wybór pomiędzy zleceniem szkolenia z jazdy w warunkach specjalnych Ośrodkowi Doskonalenia Techniki Jazdy lub na przeprowadzenie tych zajęć przy użyciu symulatora. Dotychczasowe brzmienie przepisu nie pozwalało na bezpośrednie zastosowanie założonego trybu szkolenia.

Przepis art. 39i uzupełniono między innymi o delegację ustawową dla ministra właściwego ds. transportu do ustalenia wymagań dla symulatorów jazdy, o których mowa w art. 39 g. W dotychczasowych przepisach brak było takiej delegacji, co uniemożliwiło wykorzystanie symulatorów w procesie szkoleniowym. Określenie wymagań jest niezbędne dla właściwego procesu certyfikacji, a tym samym dla zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia kierowców.

W projekcie wprowadzono także odpowiednie okresy przejściowe dla podmiotów prowadzących szkolenia kierowców wykonujących przewozy drogowe.

W ustawie został również znowelizowany art. 42, poprzez wprowadzenie zapisów, które umożliwiają uiszczanie w ratach opłaty rocznej przez podmioty wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przewóz drogowy. Możliwość taka będzie przewidziana dla ww. podmiotów przy uwzględnieniu ich zdolności do terminowego spłacania rat. Takie rozwiązanie pozwoli na dostosowanie sposobu uiszczania opłaty za przejazd po drogach krajowych do indywidualnych możliwości ekonomicznych poszczególnych przewoźników, zwłaszcza będących w ciężkiej sytuacji finansowej na skutek zmniejszenia dochodów w wyniku pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Art. 89a precyzuje zasady postępowania służb kontrolnych w przypadku zatrzymania zagranicznego pojazdu wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe na terytorium RP bez zezwolenia. Przedmiotowy przepis stwarza podstawy do podejmowania konkretnych czynności służbom kontrolnych w takim przypadku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw. Uzasadnienie

W ramach przyspieszonej kwalifikacji wstępnej ma być 140 godzin zajęć, czyli o połowę mniej niż pełne szkolenie tego typu. Takie skrócone szkolenie będą mogli odbyć kierowcy z kategorią C, którzy ukończyli 21 lat. W przypadku kierowców autobusów – kat. D – skrócona kwalifikacja wstępna obejmie osoby powyżej 23 roku życia. Młodsi kierowcy będą musieli ukończyć pełną kwalifikację wstępną. Ma zostać także zawieszony obowiązek odbycia jazdy w warunkach specjalnych. – Jest to realizacja postulatów przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe – mówi Janusz Piechociński, wiceszef sejmowej Komisji Infrastruktury. Dodaje, że pomysł ten wzbudza jednak sprzeciw tych firm, które prowadzą ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Niewykluczone, że będą one miały roszczenia do Skarbu Państwa, gdyż wycofanie się z niedawno wprowadzonych zmian prawa naraża je na straty finansowe. Członkowie podkomisji czekają teraz na stanowisko rządu w tej sprawie.