Legislacja

Likwidacja zajętych pojazdów

30 grudnia 2011

Przepisy, na podstawie których ma następować likwidacja pojazdów przejętych przez powiat w związku z ich usunięciem z drogi i nieodebraniem w terminie są najprawdopodobniej niekonstytucyjne – sygnalizuje Portal Samorządowy. Związek Powiatów Polskich, winą za zaistniałą sytuację obarcza Ministerstwo Finansów. Jak tłumaczy związek zgodnie z art. 130a ust. 10f zd. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym orzeczenie o przepadku pojazdu usuniętego z drogi i nieodebranego w terminie jest wykonywane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem odrębności wynikających z przepisów Prawa o ruchu drogowym. Odesłanie to w praktyce dotyczy wyłącznie jednego przepisu ustawy - art. 174, zgodnie z którym Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, rozciągnąć stosowanie w całości lub w części przepisów działu II rozdziału 6 w zakresie przechowywania, oszacowania i sprzedaży zajętych ruchomości na określone ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa albo powiatu na podstawie przepisów o likwidacji mienia, o przepadku mienia, z tytułu spadków lub z innych tytułów albo gdy Skarb Państwa na podstawie szczególnych przepisów jest upoważniony do sprzedaży cudzej ruchomości. Rozporządzenie to ma w szczególności określać przypadki, w których może nastąpić nieodpłatne przekazanie ruchomości przez Skarb Państwa albo powiat lub ich niszczenie, a także sposób rozliczania wydatków związanych z przechowywaniem lub sprzedażą ruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa. Odpowiednie regulacje znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.