Legislacja

M. Szadkowski. Trudny okres wyboru dostawcy systemu teleinformatycznego

14 września 2015

 

Mirosław Szadkowski,

dyrektor WORD w Radomiu (od 1999 r.), sekretarz wojewódzkiej rady brd województwa radomskiego, były prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. Autor i redaktor publikacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

(524-0 fot. jola michasiewicz)

e3517aa2f40fc64cbd8f0559f49c0ac62e2dd81e

Po upływie dwóch lat WORD-y przeżywają kolejny trudny okres związany z wyborem dostawcy systemu teleinformatycznego tj. oprogramowania roboczego umożliwiającego obsługę osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy.

Przypomnę, iż ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r., w odróżnieniu do ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., nie zawiera upoważnienia do wskazania i zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu dostawcy jednolitego oprogramowania wykorzystywanego w urządzeniach egzaminacyjnych. Ten zagadkowy i kontrowersyjny zabieg ustawodawcy spowodował istne trzęsienie ziemi w środowisku WORD-ów w całym kraju, bo zakup oprogramowania (jednolitego) i bazy pytań został poddany regulacji Prawa zamówień publicznych. Nawiasem mówiąc analogiczny system teleinformatyczny wykorzystywany przez starostwa został zainstalowany kilka lat wcześniej i funkcjonuje do dzisiejszego dnia bez zastosowania jakiegokolwiek trybu zakupu z zakresu zamówień publicznych.

Dotychczasowym dostawcą oprogramowania i pytań był Instytut Transportu Samochodowego (jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu). ITS złożył swoją ofertę na kontynuację obsługi WORD-ów w postępowaniach o zamówienie publiczne ogłoszone przez wszystkie ośrodki egzaminowania kierowców. Konkurencyjną ofertę złożyła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. W oparciu o kryterium ceny około 30 WORD-ów wybrało ofertę ITS, pozostałe WORD-y opowiedziały się za przyjęciem oferty PWPW, pomimo wyraźnie niekorzystnych warunków finansowych. Na przykład WORD w Radomiu obecnie płaci za “abonament” miesięczny w PWPW więcej aniżeli wynosiło roczne obciążenie ze strony ITS! Tymczasem okazało się, że ośrodki egzaminowania kierowców, które wybrały ofertę ITS, nie były w stanie uruchomić obsługi interesantów z powodu braku dostępu do “kluczyków systemu pozostających na zasadzie wyłączności w gestii konkurencyjnej PWPW. W rezultacie wszystkie WORD-y znalazły się w roli użytkowników produktu PWPW. W moim przekonaniu taki stan rzeczy obnażył niefortunność pomysłu resortu infrastruktury w przedmiocie narzucenia WORD-om obowiązku zakupu narzędzi pracy niezbędnych do funkcjonowania w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych. Niefortunność działań resortu potwierdza również wycofanie się z oczekiwania, że to WORD-y kupią (opracują?) zawartość bazy pytań egzaminacyjnych. A przypomnę, że minister infrastruktury obarczył publicznie winą WORD-y za rzekomy brak przygotowania się do wdrożenia obowiązków wynikających z ustawy o kierujących pojazdami.

Nadmienię, że WORDy na terenie kraju powołały kilka zespołów roboczych w celu opracowania opisu przedmiotu zamówienia. Powołano również konsorcja grupujące WORD-y w układzie regionalnym lub wojewódzkim. Obsługa przygotowań do ogłoszenia przetargów kosztowała setki tysięcy złotych - wydanych, jak się okazało, bezsensownie i bezzasadnie, bo i tak wszystkie WORD-y wylądowały w objęciach PWPW.

Sedno sprawy tkwiło w tym, że na tzw. rynku nie było oczekiwanego przez WORD-y produktu.

Historia zatoczyła koło i WORD-y są w punkcie wyjścia. Z mojego rozeznania wynika, iż brakuje uregulowań określających warunki umowy w przypadku zamówienia oprogramowania u dostawcy zajmującego się projektowaniem dedykowanego software. Taka umowa winna zawierać elementy określające m.in. zawartość wykonanego dzieła, świadczenia usług towarzyszących, oznaczenia praw autorskich, majątkowych lub licencji, itp. Tymczasem w zakresie możliwości WORD zostało jedynie określenie niezbędnych funkcjonalności. Ale do pełnego przekonania, że jest to kompletny zestaw, dużo jeszcze brakuje...

To sprawia, że mogą wystąpić nieporozumienia dotyczące uprawnień i obowiązków zamawiającego i dostawcy, a tym samym może to skutkować niezrealizowaniem zamówienia WORD w przedmiocie zakupu systemu teleinformatycznego.

Mirosław Szadkowski, dyrektor WORD w Radomiu