Legislacja

Małgorzata Kaniewska o nadzorze nad ośrodkami szkolenia kierowców

11 lutego 2016

64395f453bd440df1864722b51d26b5f5ca5a27b

Małgorzata Kaniewska, prezes

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji (533-21 fot. jola michasiewicz)

W raporcie NIK wskazuje się, że szczególnym nadzorem należy objąć instruktorów nauki jazdy, by we właściwy sposób przeprowadzali egzaminy wewnętrzne i do egzaminu państwowego dopuszczali tylko kursantów, którzy zdobyli wymaganą wiedzę i umiejętności.

Wspólnym celem unijnej polityki bezpieczeństwa drogowego do 2020 roku jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych w stosunku do roku 2010. Dla Polski oznacza to nie więcej niż 2000 zabitych w 2020 roku.

W związku z tym w roku 2013 ogłoszono Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest zmniejszenie liczby ciężko rannych ofiar. Pierwszy krok wdrażania nie przyniósł spodziewanych rezultatów. W poszukiwaniu przyczyn tego stanu rzeczy wskazuje się na konieczność poprawienia jakości szkolenia kandydatów na kierowców. W ocenie NIK najważniejsza jest poprawa nadzoru starostów nad ośrodkami szkolenia kierowców. W tym celu sprawdzano rn.in.: warunki lokalowe, wyposażenie i place manewrowe ośrodków szkolenia, rzetelność szkoleń, kwalifikacje instruktorów i osób szkolących.

W raporcie NIK wskazuje się, że szczególnym nadzorem należy objąć instruktorów nauki jazdy, by we właściwy sposób przeprowadzali egzaminy wewnętrzne i do egzaminu państwowego dopuszczali tylko kursantów, którzy zdobyli wymaganą wiedzę i umiejętności. Na niewłaściwy poziom szkolenia wskazuje również wydawanie przez instruktorów zaświadczeń o ukończeniu kursu kandydatom, którzy nie odbyli zajęć w pełnym zakresie tematycznym. W szkoleniach uczestniczyły osoby, które nie złożyły przed rozpoczęciem kursu wymaganych dokumentów. Zdaniem NIK, to właśnie niski poziom przygotowania kursantów sprawia, żę muszą oni po kilka razy “podchodzić” do egzaminu państwowego.

W odpowiedzi na wyniki kontroli, minister właściwy dla spraw transportu uznaje jako niezbędne zwiększenie liczby godzin praktycznej nauki jazdy, w szczególności jazdy w ruchu drogowym poza placem manewrowym i poza obszarem zabudowanym. Minister właściwy dla spraw transportu zapowiedział podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany przepisów prawa regulujących tę sferę działalności ośrodków szkolenia.

Ten ponury obraz zdiagnozowano m.in. na reprezentacji 21 starostw, w których przeprowadzono kontrolę. Można snuć rozważania, czy w pozostałych ponad 300 starostwach jest podobnie?

Na tak postawione pytanie z pewnością nie może być jednoznacznej odpowiedzi. Pewnym jednak jest fakt, że dobrze sprawowanemu nadzorowi zawsze sprzyja stan prawny wysokiej próby. Dobrze opracowane, spójne akty normatywne są niezbędnymi narzędziami do wykonywania zadań powierzonych poszczególnym podmiotom. W tym konkretnym przypadku zarówno ośrodki szkolenia kierowców, jak i starostowie, są beneficjentami narzędzi w postaci rozporządzeń, ustaw i aplikacji w systemach teleinformatycznych. Nie są one poddane ocenie w raporcie NIK, a szkoda, bowiem na tym gruncie od momentu ich narodzin nie brakuje krytyki, konieczności interpretacji, aż po wskazywanie fatalnych skutków obowiązujących rozwiązań.

To dobrze, że teraz kolej na środowisko szkolenia kandydatów na kierowców. Ważne jest jednak, aby dobre i spójne rozwiązania nie pozostały, jak zwykle, w fazie życzeń.

(Wypowiedź opublikowana w Biuletynie Informacyjnym PRAWO JAZDY nr 1/20/2016)