Legislacja

Marcin Ślęzak będzie pełnił obowiązki dyrektora ITS

1 października 2013

Z dniem 1 października 2013 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego. Obowiązki dotychczasowego Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego przejął na podstawie nominacji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dr inż. Marcin Ślęzak, jako kierownik Instytutu. Do 30 września 2013 r. dr inż. Marcin Ślęzak był zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju i jednocześnie Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Jakości.

cb2ab73d3a3082d430af85da02b018166007a559

^ Dr inż. Marcin Ślęzak, po. dyrektora ITS

(Fot.: PD@N 474-39jm)

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. W 2003r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. W Instytucie Transportu Samochodowego pracuje od 1999 roku, gdzie zajmował kolejno stanowiska: specjalisty, asystenta, adiunkta, kierownika sekcji i Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości i Rozwoju. Od 1 stycznia 2010 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w ITS i Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości.

Sylwetka naukowa: Specjalista z zakresu silników spalinowych, diagnostyki pojazdów i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z motoryzacji. Posiada doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą (m.in. w Instytucie Pojazdów w Wolfsburgu oraz Instytucie AVL List GmbH). Współautor projektów aktów prawnych z dziedziny transportu drogowego. Wykonawca prac studialnych, badawczych i wdrożeniowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów i podsystemów inteligentnych systemów transportowych oraz systemów informatycznych pojazdów.

Kierownik i wykonawca kilkunastu krajowych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym dwóch projektów celowych) oraz wykonawca i ewaluator w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków UE (np. “Safeway2School - Integrated System for Safe Transportation of Children to School" - w ramach VII Programu Ramowego UE oraz “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Współautor książki “Kompleksowy program zagospodarowania produktów odpadowych wytworzonych podczas eksploatacji środków transportu". Autor i współautor blisko 70 publikacji na prestiżowych krajowych i międzynarodowych konferencjach jak FISITA oraz EUROPEAN KONES.

Specjalista z zakresu systemów zarządzania oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiada kompetencje i uprawnienia audytora wiodącego potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami British Standard Institute i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Członek założyciel towarzystw naukowych w tym: Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Inteligentnych Systemów Transportowych - ITS Polska. Członek komitetów technicznych, naukowych i Rady Zarządzającej Procesami Certyfikacji w ITS. Wieloletni członek International Science Committee of KONES i członek Zespołu Systemów Eksploatacji, Polskiej Akademii Nauk (Wydział IV - Nauk Technicznych. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Eksploatacji).

Posiada szereg wyróżnień, w tym przyznany przez Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Openhaim'a z Uniwersytetu w Berkeley w USA oraz przez Wiceprezydenta FISITA i EAEC - Professor'a Gunter Hohl'a.

Odznaczony "Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę" - postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Lecha Kaczyńskiego (26 sierpnia 2009 r.)