Legislacja

Marek Górny. W związku z decyzjami, które nie mogą być wykonane

21 października 2014

60f709b246d27b0089a29a031cfdfd80eb9399b7

Przykład decyzji niewykonalnej: zalecenie umieszczenia oznakowania “L” na dachu

lub posiadania ogrzewanej szyby tylnej w kabriolecie(505-40 fot. jola michasiewicz)

W związku z przypadkami wydawania przez organy administracji państwowej lub samorządowej decyzji, które nie mogą być wykonane z przyczyn technicznych lub prawnych chciałbym przybliżyć postępowanie prawne jaki przysługuje każdemu, które go taka decyzja dotyczy. Do niedawna powszechne było odmawianie instruktorom posiadającym uprawnienia kat. A uzupełniania ich uprawnień o nowe kategorie AM i A2. Obecnie od 24 sierpnia 2014 roku na podstawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami rozszerzenie uprawnień między innymi o te kategorie jest dokonywania z urzędu.

Jeżeli decyzja administracyjna jest niewykonalna mamy prawo do odwołania się od niej powołując się na jej niewykonalność w dniu wydania, szczególnie gdy ma to charakter trwały. Podstawą prawną jest Kodeks Postępowania Administracyjnego (Kpa) a konkretnie jego art. 156 § 1 pkt 5. Ponadto można ja uznać za nieważna z powyższych powodów nawet po 10 latach od jej odebrania lub ogłoszenia (art. 156 § 2 kpa).

Niewykonalność decyzji administracyjnej może mieć charakter faktyczny lub prawny. W przypadku pierwszym dotyczy to braku możliwości technicznych realizacji decyzji np. umieszczenia oznakowania “L” na dachu lub posiadania ogrzewanej szyby tylnej w kabriolecie. Przeszkody natury prawnej mogą się wiązać z sprzecznościami prawnymi tj. sytuacji, w której przepisy się wzajemnie wykluczają np. niespójność zapisów znowelizowanej ustawy o kierujących z obowiązującymi jeszcze rozporządzeniami wykonawczymi. Niestety bywają również przypadki całkowicie nie uwzględniane w prawie, czego przykładem jest sytuacja osób, które po odbyciu okresu zakazu prowadzenia pojazdu (nawet kilkuletniego) nie mają możliwości skorzystania z jakiejkolwiek profesjonalnej pomocy w przygotowaniu się do egzaminu państwowego. W tym kontekście organy nadzoru i kontroli mogą podejmować równe trudne do przewidzenia decyzje w stosunku do instruktorów próbujących podejmować takie działania. Dotychczasowe orzecznictwo wskazuje się, że powodem niewykonalności nie mogą być przeszkody ekonomiczne, finansowe ani negatywne nastawienie adresatów decyzji do jej wykonania.

Organy administracji publicznej lub samorządowej wydając decyzję powinny dokładnie sprawdzać, czy:

- obowiązek można wykonać z technicznego i technologicznego punktu widzenia,

- obowiązek został sformułowany w sposób precyzyjny, niebudzący żadnych wątpliwości,

- nie istnieją żadne inne przeszkody związane z wykonaniem decyzji.

W przypadku gdy któraś z tych przesłanek nie zostanie spełniona, decyzja administracyjna może zostać uznana za nieważną.

Reasumując, jeżeli otrzymacie decyzję, która jest niewykonalna podejmij następujące kroki:

- uzyskaj decyzję na piśmie,

- niezwłocznie zwróć się do organu wydającego decyzję o ponowne rozpatrzenie sprawy przytaczając argumenty wykazujące cechy jej niewykonalności oraz prośbą o wskazanie sposobu realizacji decyzji z punktu widzenia organu wydającego,

- w przypadku podtrzymania decyzji negatywnej skierować skargę do organu wyższej instancji.

Wielokrotnie w sytuacji, gdy wskażemy organowi administracyjnemu swoje zastrzeżenia mogą one być pozytywnie rozpatrzone i decyzja zostanie cofnięta.

Życzę, aby takich problemów i sytuacji było jak naj mniej. Marek Górny

a4a59d3eea708b123eddbf4690901747ea63c370

Marek Górny, specjalista ds. szkolenia, autor książek (505-39)